› rozwój i edukacja
13:58 / 29.01.2018

1 września uczniowie otrzymają legitymacje szkolne w wersji elektronicznej

1 września uczniowie otrzymają legitymacje szkolne w wersji elektronicznej

Kilka dni temu Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które m.in. przewiduje możliwość wydawania uczniom legitymacji szkolnych w postaci elektronicznej. 

Jak wskazuje MEN:

Projektowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, którzy wielokrotnie wnioskowali, również składając petycje do Ministra Edukacji Narodowej, o wprowadzenie legitymacji w postaci elektronicznej. Powyższa zmiana jest również zbieżna z polityką oświatową w zakresie cyfryzacji i umożliwi kodowanie na legitymacji (karcie) dodatkowych usług (np. bilety na transport miejski, wejście do szkoły, itp.).

To, co istotne to fakt, że nie będzie to rozwiązanie obligatoryjne.

Nie jest to nakaz. To jest wprowadzenie możliwości. Od 1 września 2018 r jeżeli gmina będzie chciała, będzie mogła wprowadzić elektroniczną formę legitymacji 

– poinformował Departament Podręczników, Programów i Innowacji w MEN.

Poniżej najważniejsze zmiany zaproponowane w rozporządzeniu:

1. Wprowadzono nowe przepisy odnoszące się procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.
2. Opracowano nowy wzór świadectwa dojrzałości.
3. Wprowadzono rozwiązanie przewidujące możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej.
4. Doprecyzowano przepisy odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
5. Wprowadzono zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły
z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.
6. Określono, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.
7. Określono gramaturę papieru świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz określono numer koloru poddruków (giloszy) w celu ujednolicenia wzorów druków i uporządkowania danych technicznych.

Określono również nowe wzory m.in.:

  • świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
  • indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
  • arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych;
  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

Projekt rozporządzenia znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Opracowano na podstawie informacji MEN.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%