› sport
10:14 / 12.10.2018

Bażantarnia. Elbląski Festiwal Rowerowy MTB o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga

Bażantarnia. Elbląski Festiwal Rowerowy MTB o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga

13 października w Bażantarni odbędzie się Elbląski Festiwal Rowerowy MTB o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Organizatorem wydarzenia są: Stowarzyszenie Promocja Sportu Elbląg, Miasto Elbląg, MOSIR w Elbląg, Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski oraz Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS.

TERMIN I MIEJSCE

 • 13.10.2018 (sobota) w Elblągu na trasie wyznaczonej przez organizatora w Parku Bażantarnia.

 • biuro zawodów znajdować się będzie przy starcie wyścigu (przy polanie z wiatami) ul. Sybiraków, będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 10.30;

UCZESTNICTWO

 • W ramach Imprezy zostaną przeprowadzone wyścigi dla dzieci i amatorów zgodnie z programem minutowym w załączeniu

 • Dzieci i młodzież która nie ukończyła 18 roku życia startuje za zgodą rodziców, po wypełnieniu właściwych oświadczań przygotowanych przez organizatora na miejscu przy weryfikacji

 • w przypadku osób pełnoletnich, start po wypełnieniu właściwych oświadczań przygotowanych przez organizatora na miejscu przy weryfikacji

 • zgłoszenia imienne e-mailowe przyjmowane będą do dnia 12.10.2018 roku, do godz. 15.00, na adres adamwadecki@vp.pl

 • możliwe będą również zgłoszenia w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 9.30 do godz. 10.30;

 • weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych, nastąpi w dniu zawodów;

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

 • wyścig zostanie przeprowadzony na rundzie o długości ok. 3000km, na dystansach:

 • Szkółki Kolarskie, - 20min + 1 okrążenie

 • Amator Open - 30min + 1 okrążenie

 • Dzieci, szkoły podstawowe - 1 skrócone okrążenie

Ostateczne dystanse w  poszczególnych kategoriach będą podane na odprawie technicznej i będą dostosowane do panujących warunków atmosferycznych i frekwencji.

ZASADY FINANSOWANIA

 • koszty Organizacyjne oraz nagród ponosi organizator;

 • opłaty startowe dla osób pełnoletnich - 25,00 zł, dzieci i młodzież ucząca się bez opłat.

 • organizator zapewnia bezpłatny posiłek regeneracyjny dla zarejestrowanych zawodników

NAGRODY

 • Wyścigi dla dzieci, szkółek kolarskich, amatorów – za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe

TRASA

 • trasa wyścigu przebiega na terenie Parku Bażantarnia, na której znajdują się liczne podjazdy.

 • trasa dla kategorii Dzieci, Szkół Podstawowych będzie ułatwiona i skrócona;

CEREMONIA DEKORACJI

 • dekoracje będą odbywać się na miejscu gdzie usytuowana będzie meta wyścigu; po zakończeniu startów.

PROGRAM MINUTOWY

 • 9:00-10:30 Przyjmowanie zgłoszeń

 • 11:00 Odprawa techniczna

 • 11:15 Otwarcie Zawodów

 • 11:30 Start Przedszkolaki

 • 11:45 Start Szkoły Podstawowe (klasyfikacje wg roczników)

 • 12:15 Start Szkółki Kolarskie (klasyfikacje wg roczników)

 • 13:00 Start Amator Open

Dystanse w  poszczególnych kategoriach będą podane na odprawia technicznej i będą dostosowane do panujących warunków atmosferycznych i frekwencji. Godziny startów mogą ulec zmianie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • zawodnicy bezzwłocznie zobowiązani są do wykonywania decyzji sędziowskich;

 • organizator zapewnia obsługę medyczną wyścigu;

WYKAZ SZPITALI

 • Szpital Wojewódzki ul. Królewiecka, oddalony od trasy wyścigu 500 m;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność;

 • organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania zawodów;

 • wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas trwania zawodów;

 • w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów;

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (Imię, nazwisko, data urodzenia)

………………………………………………………………….

w zawodach sportowych - Elbląski Festiwal Rowerowy MTB

w dniu 13.10.2018, które odbywać się będą w Elblągu, Park Bażantarnia

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w tych zawodach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów organizacji i uczestnictwa w/w Imprezie Sportowej, oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania

-Wyrażam zgodę na publiczne, nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka w dokumentacji fotograficznej powstałej podczas odbywania się Zawodów dla celów promocyjnych w/w wydarzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje prawo do publicznego i nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i dokumentacji fotograficznej w szczególności: w lokalnej gazecie, broszurach, folderach, plakatach, materiałach promocyjnych, bilbordach, kampaniach audiowizualnych, a także na stronie internetowej. Zleceniodawca wyraża także zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.

Elbląg 13.10.2018 ……………………………………

data podpis rodzica/opiekuna prawnego


ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (Imię, nazwisko, data urodzenia)

………………………………………………………………….

w zawodach sportowych - Elbląski Festiwal Rowerowy MTB

w dniu 13.10.2018, które odbywać się będą w Elblągu, Park Bażantarnia

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w tych zawodach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów organizacji i uczestnictwa w/w Imprezie Sportowej, oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania

-Wyrażam zgodę na publiczne, nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka w dokumentacji fotograficznej powstałej podczas odbywania się Zawodów dla celów promocyjnych w/w wydarzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje prawo do publicznego i nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i dokumentacji fotograficznej w szczególności: w lokalnej gazecie, broszurach, folderach, plakatach, materiałach promocyjnych, bilbordach, kampaniach audiowizualnych, a także na stronie internetowej. Zleceniodawca wyraża także zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.

Elbląg 13.10.2018 ……………………………………

data podpis rodzica/opiekuna prawnego

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Zdjęcia ilość zdjęć 1