› bieżące
07:45 / 30.12.2016

Budżet Elbląga na 2017 rok. Jaki jest?

Budżet Elbląga na 2017 rok. Jaki jest?

fot. Amadeusz Żołdak

Wydaje się, że przegłosowany wczoraj (17 radnych było za, a 7 z PiS wstrzymało się od głosu) budżet Elbląga na 2017 rok jest dużym sukcesem urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie miastem. Co prawda przewiduje on niewielkie nakłady na inwestycje (wydamy na nie niemal 61 milionów), ale na uwagę zasługuje bardzo pozytywny fakt związany ze zmniejszeniem o ponad 5,5 mln zł zadłużenia miasta. Drugi rok z rzędu budżet nie przewiduje zaciągania kredytu długoterminowego i emisji przez miasto obligacji. Wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia jest planowana na poziomie 2,49 % przy maksymalnym wskaźniku na poziomie 6,81%. Ponadto na 2017 rok zaplanowano znaczny wzrost pozyskania środków z Unii Europejskiej, które mają stanowić 7,67 procent dochodów ogółem.

Jak słusznie zauważył wiceprzewodniczący rady miejskiej Wojciech Rudnicki (Klub SLD) projekt budżetu cechuje wysoka nadwyżka operacyjna, wynosząca prawie 25 mln zł, co powoduje większe możliwości zangażowania środków własnych w inwestycje.

Większość wyżej wymienionych pozytywnych cech budżetu dostrzegł w swoim wystąpieniu zasiadający w radzie miasta od 2010 roku Michał Missan (Klub PO) - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Zauważył jednak, że omawiając jego projekt oprócz plusów nalezy zwrócić uwagę także na minusy:

Jako odpowiedzialny koalicjant chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to jednak w naszej ocenie dokument gwarantujący oczekiwany rozwój Elbląga. Poprawa wskaźników zadłużenia zasługuje na podkreślenie jako pozytywny aspekt, ale jednak powoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych. Planowane inwestycje, choć bardzo kosztowne, co nie jest bez znaczenia we wciąż nie najlepszej kondycji miasta, nie dają nadziei na jej poprawę. Niosą one raczej znamiona pomników. W miejsce monumentalnych, w znaczeniu ich wielkości, inwestycji należałoby może rozważyć realizację kilku lub nawet kilkunastu mniejszych zadań, które zakładałyby choćby minimalną stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem tzw. społecznej opłacalności inwestycji.

Spłacamy zadłużenie i zmniejszamy dług, który był zaciągany na wkład własny na duże inwestycje, które dokonały się w naszym mieście w ubiegłych latach. Należą do nich: budowa drogi 503, Ratusz Staromiejski, mosty na rzece Elbląg, Modrzewina Południe wraz z EPT (Elbląskim Parkiem Technologicznym -– przyp. elblag.net inwestycje, które jak już teraz wiemy nie gwarantują oczekiwanego zwrotu nakładów inwestycyjnych. Pociągnęły jednak za sobą ogromne zobowiązania budżetu miasta.

Następnie radny Michał Missan zwrócił uwagę na to jakim kwestiom należy w nadchodzącym roku poświęcić większą uwagę:

Dziś poprawa infrastruktury komunalnej jest niezbędna i oczekiwana przez mieszkańców, jednak należy do zadań miasta i to należy po prostu robić, ale co dalej? Gdzie skok do przodu? Gdzie inwestycje pozwalające rozwijać się miastu? Rok 2017 nalezy poświęcić bezwzględnie dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego miasta, nad systemowym rozwiązaniem problemu finansowania odbioru i zagospodarowywania śmieci oraz podnoszenia wiedzy w tym zakresie wśród naszych dzieci na wszystkich szczeblach edukacji. (...) Bedąc przy edukacji - niezbędne jest zwrócenie uwagi na czekającą nas likwidację gimnazjów. Nie znamy przecież jeszcze skutków tej reformy dla budżetów samorządów. Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia: to tereny inwestycyjne. Pilnie należy przystąpić do prac nad udostępnieniem dodatkowych terenów pod inwestycje.

Ostatecznie, mimo paru uwag, klub radnych PO poparł w głosowaniu projekt uchwały budżetowej. Niemałe znaczenie miało w tym przypadku także to, że większość uwag klubu radnych PO została przez prezydenta Elbląga uwzględniona w formie autopoprawek do projektu ustawy budżetowej.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości 46 174 215 zł, co stanowi 7,67 procent dochodów ogółem. Na 2017 rok zaplanowano znaczny wzrost pozyskania środków z Unii Europejskiej, głównie na zadania inwestycyjne, m.in. budowa torowiska i trakcji tramwajowej na ul. Grota-roweckiego i 12 Lutego, budowa dróg dojazdowych do wiaduktu Lotniczej – zreferowała w swoim wystąpieniu radna Halina Sałata (Klub PiS), przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkini Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych.

Zatwierdzony budżet miasta Elbląga na 2017 rok kształtuje się następująco:

Budżet: 602 380 357 zł

Dochody: 601 953 882 zł

Wydatki: 596 000 816,9 zł

Spłaty rat kredytowych: 5 564 348 zł 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%