› bieżące
12:51 / 14.05.2014

Dlaczego na szpitale powiatowe przeznaczono tylko 17 tys. zł?

Dlaczego na szpitale powiatowe przeznaczono tylko 17 tys. zł?

fot. Bartłomiej Ryś

W poprzednim rozdaniu środków EFPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 szpitale specjalistyczne tzw. marszałkowskie mogły ubiegać się o środku w wysokości ponad 134 tys. złotych, natomiast na szpitale powiatowe została przeznaczona kwota ok. 17 tys. zł. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir W. Malinowski zwrócił się do Marszałka Jacka Protasa w celu uzyskania wyjaśnień.

Sławomir W. Malinowski, który jest członkiem Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu nie rozumie dlaczego na szpitale powiatowe jest przeznaczona tak niska kwota. Jak zaznacza w swoim piśmie do marszałka Jacka Protasa:

„Ten podział środków o jawnych i niezrozumiałych dla mnie dysproporcjach, w stosunku 89:11, wpłynął na pogorszenie zarówno jakości infrastruktury jak i bazy sprzętowej wszystkich szpitali powiatowych naszego regionu. A przez to na zawężenie i obniżenie jakości usług.”

Szpitalom województwa warmińsko-marurskiego w ostatnim czasie został przedstawiony do konsultacji projekt RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaznacza, iż w projekcie znów zakłada się preferowanie szpitali specjalistycznych. Takie założenia budzą jego wielki niepokój. Nie widzi on zasadności w proponowanej dystrybucji środków przeznaczonych na infrastrukturę zdrowotną i społeczną.


„Mój sprzeciw budzi także redukcja środków planowanych na ochronę zdrowia na lata 2014-2020. Z poziomu 40 milionów Euro przeznaczonych na ochronę zdrowia w latach 2007-2013 planuje się spadek do 25 milionów Euro na lata 2014-2020. Założenia te, tym większy budzą sprzeciw, że na tzw. „e-usługę” założono w RPO WiM na lata 2014-2020 kwotę aż 70 milionów Euro! Prawie trzykrotnie więcej niż na ochronę zdrowia!” - dodaje Radny Miasta Elbląg w swoim piśmie.


Zadaniem programów operacyjnych jest wyrównanie dostępu do usług publicznych, poprawa zdrowia obywateli oraz efektywność systemu opieki zdrowotnej. Sławomir W. Malinowski zaznacza więc, iż zadaniem programów jest niwelowanie różnic, które już istnieją, a nie ich pogłębianie, a także poprawa dostępność do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich mieszkańców.

Malinowski liczy na to, że Marszałek Jacek Protas uwzględni zastrzeżenia i zmodyfikuje pierwotne założenia do projektu RPO Warmia i Mazury na na lata 2014-2020. W tej chwili czeka na odpowiedź.

4
3
oceń tekst 7 głosów 57%