› biznes
06:52 / 14.03.2019

Dlaczego warto utworzyć fundusz sołecki? Czy wkrótce powstanie w Milejewie?

Dlaczego warto utworzyć fundusz sołecki? Czy wkrótce powstanie w Milejewie?

fot. KWW Marioli Sznajder

Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Aby w gminie funkcjonował fundusz sołecki rady gmin muszą – do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy – podjąć stosowną uchwałę. Jedna z okolicznych gmin, w których temat budzi ożywioną dyskusję, jest Milejewo.

W sprawie funduszu sołeckiego rozmawialiśmy z Tadeuszem Felczakiem, mieszkańcem gminy Milejewo, który pełni funkcję przewodniczącego Klubu Radnych KWW Marioli Sznajder.

Marcin Mongiałło:  Czy Klub Radnych KWW Marioli Sznajder jest za wyodrębnieniem środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Milejewo na 2020 r. i lata następne?

Tadeusz Felczak: Tak. Oczywiście, że jesteśmy za wprowadzeniem funduszu sołeckiego w naszej gminie. Już w programie wyborczym jednym z naszych założeń było utworzenie funduszu sołeckiego, co spotkało się z dużą aprobatą mieszkańców. Jest to najlepsza inicjatywa angażująca mieszkańców we współzarządzanie publicznymi środkami.

Liczymy, że pozostali radni – Zbigniew Banach, Dariusz Dziąbkowski, Paweł Karabela, Janina Małecka, Wioletta Ochnik, Marta Szczepanik, Joanna Wedeł, Elżbieta Kubińska – oraz wójt gminy Milejewo Krzysztof Szumała, również są przychylni wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Co gminy zyskują dzięki funduszowi?

Obecnie ponad 70% gmin w Polsce, które mają sołectwa, ma wyodrębniony w budżecie fundusz sołecki. Fundusz sołecki można przyrównać do budżetu obywatelskiego w miastach, gdzie jak sama nazwa mówi, jest to inicjatywa obywateli (mieszkańców) miast. Mieszkańcy w ten sposób zdobywają niezależność. Wyodrębnione w budżecie gminy środki na fundusz przeznaczone są do wyłącznej dyspozycji sołectw na realizację przez nie inicjatyw obywatelskich, będących przedsięwzięciami służącymi poprawie warunków życia mieszkańców wsi, zgodnych z zadaniami gminy.

Nasze wsie wymagają inwestycji. Mieszkańcy stają się bardziej wymagający, a zarazem aktywniejsi. Sięgają po nowe wyzwania, lecz w ich realizacji najczęściej na przeszkodzie stoi brak finansów – uzależnieni są od postanowień wójta i rady gminy. Ponadto korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nieutworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić: 20, 30 i 40 % wykonanych wydatków.

Czy mieszkańcy mają świadomość na czym polega fundusz sołecki?

W czasie kampanii wyborczej do samorządu przedstawialiśmy mieszkańcom jakie korzyści wypływają z utworzenia funduszu sołeckiego. Gro ludzi twierdziło, że nie wiedzieli jak działa fundusz sołecki, że sami mogą zdecydować, na co zostanie wydana wyliczona dla nich pula środków służąca poprawie warunków ich życia, na co mogą przeznaczyć przyznane sołectwu pieniądze.

Na co sołectwo może przeznaczyć środki z funduszu?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.: zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, dofinansować wyposażenie świetlicy wiejskiej, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy; zorganizować święto wsi, mogą na ten cel przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. To, co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą do jego dyspozycji.

Czy uważa Pan, że sprawą realną jest, aby inicjatywa w postaci wyodrębnienia funduszu sołeckiego w gminie Milejewo spotkała się z aprobatą większej liczby radnych?

Rozważając, czy fundusz jest rozwiązaniem dobrym dla mieszkańców, uważamy, że warto podjąć wysiłek związany z wprowadzeniem procesu funduszu sołeckiego, z kilku powodów.

Każdy mieszkaniec sołectwa, ma gwarancję szansy zaangażowania się w sprawy lokalnych społeczności. Pieniądze dla sołectwa po podjęciu przez radnych uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, są zapewnione w budżecie gminy. Decyzja o tym, na co wydać pieniądze, należy tylko do mieszkańców, a ich wola zobowiązuje wójta do wpisania do projektu budżetu efektów ich decyzji. Dzięki funduszowi sołeckiemu, mieszkańcy mają decydujący wpływ na nasze otoczenie. Żadne obietnice władz nie są gwarantem dla mieszkańców, że w budżecie znajdą się środki dla poszczególnych sołectw – taką gwarancją jest fundusz sołecki. Uważamy, że wszystkie sołectwa muszą mieć równe szanse i powinny być traktowane jednakowo.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w dbaniu o rozwój gminy.

Rozmawiał: Marcin Mongiałło

------------

Klub Radnych KWW Marioli Sznajder liczy 7 radnych Rady Gminy Milejewo. Oprócz Tadeusza Felaczaka należą do niego: Aleksander Szewczyk, Ewa Szymczak, Mirosław Broż, Edyta Fordon, Beata Szczerba, Urszula Gajewska). Radni Klubu Radnych KWW Marioli Sznajder są za utworzeniem funduszu sołeckiego na terenie gminy Milejewo.

Klub Radnych KWW Marioli Sznajder

O tym, czy władza samorządowa zdecyduje się dać mozliwość współdecydowania przez mieszkańców gminy Milejewo o ich najbliższym otoczeniu dowiemy się już na najbliższej sesji rady, która powinna odbyć się w marcu bieżącego roku.

6
0
oceń tekst 6 głosów 100%