› dzieci i rodzina
11:35 / 08.08.2019

Dobry start także dla dorosłych

Dobry start także dla dorosłych

fot. archiwum elblag.net

Od dnia 1 sierpnia br., katalog osób uprawnionych do świadczenia dobry start rozszerzono o osoby dorosłe do 20 roku życia uczące się w szkołach dla dorosłych  i w szkołach policealnych.

Województwo warmińsko- mazurskie.
Ø  uprawnionych dzieci - 172 496 ( w tym 7.686 uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych)

Ø  koszt realizacji zadania na ok. 53 mln zł.

Ø  budżet na powyższe zadanie został w pełni zabezpieczony.

Ø  w 2018 r. wypłaconych zostało ok. 167 tys. świadczeń

Kolejna edycja programu „Dobry Start" w 2019r., jest to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Program „Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Program „Dobry Start" to inwestycja w rodzinę będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim.

Z weryfikacji potrzeb przeprowadzonej w lipcu br., wynika, iż jednostki szacują konieczność zabezpieczenia w planie dotacji w 2019 roku środki w łącznej wysokości 54.751.671 zł, w tym:

- 53.756.287 zł na realizację świadczeń w ramach rozdziału 85504 § 2010 - gminy

- 995.390 zł na realizację świadczeń w ramach rozdziału 88504 § 2110 - powiaty

Programem Dobry Start zostanie objęte około 172.496 dzieci, w tym uczniów szkół

dla dorosłych i szkół policealnych 7.686.

Bożena Ulewicz, doradca/rzecznik prasowy wojewody

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%