› rozwój i edukacja
10:00 / 04.01.2017

Elbląg otrzyma ponad 13 milionów na projekty edukacyjne?

Elbląg otrzyma ponad 13 milionów na projekty edukacyjne?

fot. archiwum elblag.net

Jeszcze nie został rozstrzygnięty konkurs o dofinansowanie, w którym złożony został wniosek na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego, a już Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaczął czynić starania o kolejne wsparcie na projekty oświatowe w naszym mieście. Kolejne trzy wnioski mają zabezpieczyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (ZIT bis) na stworzenie dwóch centrów: Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej ECEZ, które powstanie na bazie CKP i CKZiU, a także Elbląskiego Centrum Eksperymentu. Jeśli uda się pozyskać środki na te trzy projekty, Elbląga otrzyma aż 13.371.920,83 zł.

Tegoroczny budżet miasta zakłada spore wydatki inwestycyjne. Jedną z najważniejszych sfer, która zostanie wsparta jest oświata. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie stara się Witold Wróblewski, będą stanowiły odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników o wykształceniu zawodowym. "Rozpoczynamy kierunkowe działania dotyczące kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Mamy złożone projekty o fundusze unijne między innymi na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego. To pierwszy krok w tworzeniu Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które będzie koordynowało kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców" - mówił na ostatniej w starym roku włodarz miasta.

Projekt polega na budowie nowego budynku, w którym będą znajdowały się dwie nowocześnie wyposażone pracownie: odlewnicza z kuźnią, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik odlewnik oraz energii odnawialnej, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W nowym budynku znajdą się również: garaż ze stanowiskami dydaktycznymi, pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, techniczne, winda towarowo-osobowa. Koszt prac związanych z tym etapem inwestycji wyniesie 3.557.153,60 zł, przy planowanym dofinansowaniu w wysokości 2.948.880,33 zł. W kolejnym etapie, planowanym do realizacji w latach 2018-2019, zakładana jest dalsza rozbudowa budynku i utworzenie nowocześnie wyposażonych pracowni: stolarsko-ciesielskiej oraz budowlanej.

Natomiast dzięki realizacji Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które powstanie na bazie CKP i CKZiU oraz Elbląskiego Centrum Eksperymentu, które będzie znajdowało się w budynku ZS nr 3 na Zawadzie możliwe będzie m.in. zmodernizowanie i rozbudowanie pracowni  we wszystkich elbląskich szkołach zawodowych, zorganizowanie dodatkowych staży i praktyk w zakładach pracy dla uczniów szkół zawodowych, przekwalifikowanie nauczycieli tracących pracę w kierunkach związanych z kształceniem zawodowym, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych i ogólnokształcących, czy zorganizowanie zajęć dodatkowe z zakresu umiejętności  matematyczno-przyrodniczych, w tym szachy dla uczniów elbląskich szkół ogólnokształcących.

Szczegóły dotyczące złożonych o dofinansowanie wniosków:

„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

W ramach projektu w 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe powstanie 13 nowocześnie wyposażonych pracowni, w których realizowana będzie praktyczna nauka zawodu dla uczniów i słuchaczy, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1: pracownia pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego, pracownia ruchu drogowego;

- Centrum Kształcenia Praktycznego: pracownia tapicerska, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu, pracownia metrologiczna;

- Zespół Szkół Gospodarczych: pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi podróżnych w portach i terminalach oraz gospodarki materiałowej i transportu, pracownia geograficzno-turystyczna;

- Zespół Szkól Mechanicznych: pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, pracownia rysunku technicznego.

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019 r.

Budżet projektu: 8.275.822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7.441.818,68 zł

„LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów, szkoleń oraz praktyk i staży przy udziale przedsiębiorców. W ramach realizowanego projektu możliwe będzie również przekwalifikowanie nauczycieli tracących pracę w kierunkach związanych z kształceniem zawodowym.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 1.599.696,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.434.576,00 zł

„Elbląska Szkoła Eksperymentu i Kreatywności”

W ramach projektu zawiązano „Konsorcjum Wiedzy” zrzeszające podmioty lokalne na rzecz działań w zakresie rozwoju edukacji: Gmina Miasto Elbląg - lider merytoryczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród 1200 uczniów 15 szkół  podstawowych i 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Elbląga w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy w zespole) poprzez organizację zajęć dodatkowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji 100 nauczycieli oraz stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego. Projekt zakłada również:

- utworzenie pracowni międzyszkolnej – Elbląskie Centrum Eksperymentu (ECE); 

- doposażenie bazy dydaktycznej pracowni przyrodniczych w 15 SP i 2 SOSW (po 37.000,00 zł na szkołę);

- przeszkolenie nauczycieli z pracy metodą eksperymentu;

- organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (przyrodniczych, rozwijających inicjatywność, kreatywność i pracę w zespole, w tym szachy);

- doskonalenie nauczycieli w zakresie budowania zespołu, podniesienia umiejętności trenerskich, coachingowych, pracy metodami aktywnymi;

- wsparcie rodziców w zakresie wspierania rozwoju i edukacji dziecka.  

Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.04.2019

Budżet projektu: 4.733.286,15 zł, w tym kwota dofinansowania - 4.495.526,15 zł

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%