13:34 / 05.12.2017

Elbląg. Pomoc osobom bezdomnym - koordynacja działań

Elbląg. Pomoc osobom bezdomnym - koordynacja działań

Urząd Miejski w Elblągu, podległe instytucje, organizacje pozarządowe i służby mundurowe przygotowują się do nadchodzącego sezonu zimowego, by skutecznie pomagać osobom bezdomnym. Jak co roku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie mające sprawdzić stan przygotowań poszczególnych jednostek do niesienia pomocy potrzebującym i koordynację działań w tym zakresie. Efektem spotkania jest m.in. tabela, w której zestawione zostały dane elbląskich instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

Poniżej prezentujemy również wyciąg ze spotkania na którym poszczególne jednostki i służby prezentowały, jakie działania podejmują, aby pomagać osobom bezdomnym.

Jak co roku w okresie zimowym wszystkie służby miejskie i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą podejmują zwiększone działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Wzorem lat ubiegłych ułożony został harmonogram wspólnych wyjazdów przedstawicieli MOPS z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji do miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, „pustostany"). Ta forma pomocy sprawdza się, jednakże często tylko minusowe temperatury zmuszają bezdomnych do szukania pomocy stacjonarnej.  

Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na bieżąco kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, wskazując miejsca gdzie mogą uzyskać pomoc. Funkcjonariusze podejmują  interwencje w każdej wiadomej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje osobom bezdomnym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, decyzje na pobyt w Schronisku dla bezdomnych przy ul. Nowodworskiej (dla mężczyzn), a w przypadku bezdomnych kobiet do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży lub do właściwej placówki poza Elblągiem. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, dostać skierowanie na gorący posiłek wydawany w jadłodajni prowadzonej przez Caritas, otrzymać zasiłek stały lub celowy.

Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc w Schronisku, Noclegowni i Ogrzewalni funkcjonujących na bazie Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49, prowadzonych  przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa". Placówka dysponuje ogółem 120 miejscami, w tym w schronisku 80 miejsc, noclegownia 30 i ogrzewalnia 10 miejsc, zabezpieczając  pobyt,  jeden gorący posiłek, odzież, obuwie, środki czystości, środki opatrunkowe, porady psychologiczne. Osoby wymagające pełnej całodobowej pomocy otrzymują dwa-trzy posiłki dziennie. Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków zatrudnia pielęgniarkę i psychologa. W ramach realizowanego   Programu prowadzone są działania streetworkingu skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

Ponadto przy Pogotowiu Socjalnym przy ul. Królewieckiej 102, funkcjonuje Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Jak co roku od 1 listopada przyjmowane są osoby bezdomne trzeźwe i nietrzeźwe. Osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni od godz. 19ºº do 7ºº rano dnia następnego, mogą się wykąpać, wyprać odzież oraz w razie konieczności skorzystać z pomocy lekarskiej.

Caritas Diecezji Elbląskiej - jadłodajnia funkcjonująca przy Caritas (ul. Zamkowa 17), od 1 listopada wydaje gorący posiłek osobom potrzebującym, w tym osobom bezdomnym. Dziennie wydawanych jest do 100 posiłków przez 6 dni w tygodniu, w sobotę dodatkowo suchy prowiant na niedzielę i święta. Dodatkowo organizowana będzie Kolacja Wigilijna dla osób korzystających z posiłków. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym miasta.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzorem lat ubiegłych przyjmuje meldunki od instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Ponadto w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco podejmowane są interwencje w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Obecni na spotkaniu/instytucje: Wiceprezydent Elbląga, Komenda Miejska Policji, Caritas Diecezji Elbląskiej, Straż Miejska, Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi i Kobiet w Ciąży, Schronisko dla bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, Pogotowie Socjalne, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Łukasz Mierzejewski 
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu

Instytucje i organizacje pozarządowe działające w mieście  na rzecz osób bezdomnych:       

800 165 320 – bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Olsztyn działająca od  1.XI.2017 r.  do 31.III.2018 r.  Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

 

L.p

Nazwa instytucji

(organizacji) adres, nr telefonu

Godziny pracy-udzielenia pomocy

Zakres udzielanej pomocy

 

1.

 

Schronisko, Noclegownia, Ogrzewalnia im. Św. Brata Alberta.

ul. Nowodworska 49

55 625 62 84 - dyżurka

55 625 62 80 – Kierownik

odnowaelblag@wp.pl

 

Całodobowo

 

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn;

Gorący posiłek ;

W miarę możliwości zabezpieczenie w odzież i bieliznę osobistą;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

Porady psychologiczne;

 

2.

 

Pogotowie Socjalne

ul. Królewiecka 102

55 625 62 41 – biuro

 

55 625 62 45 – dyżurka

pogotowie.socjalne@wp.pl

Całodobowo

 

Noclegi dla osób bezdomnych w miesiącach XI-IV

od 19°° do 7°°

Osoby nietrzeźwe dowożone.

 

W miesiącach zimowych XI - IV:

Noclegi dla bezdomnych mężczyzn (trzeźwych i nietrzeźwych)

Opieka lekarska;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

W miarę możliwości wymiana odzieży;

3.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49

55 233 80 79 telefon czynny od 8ºº do 21ºº

osrodekwsparcia.elblag@gmail.com

 

Całodobowo

 

 

Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi – osoby trzeźwe;

Wyżywienie.

 

 

4.

Polski Czerwony Krzyż

Pl. Słowiański 13-14

55 232 52 58

pck-czech.lidia@wp.pl

Poniedziałek- piątek

800-1400

Wydawanie odzieży;

W okresach przedświątecznych wydawanie żywności;

 

5.

 

CARITAS Diecezji Elbląskiej

ul. Zamkowa 17

55 232 66 09

514 140 850

caritas@elblag.net

Poniedziałek- piątek

800-1500- biuro

W miarę możliwości wydawanie środków czystości i odzieży;

 

Jadłodajnia

Poniedziałek- piątek: 1130-1330

Sobota : 1130-1300

W miesiącach zimowych wydawanie gorącego posiłku od poniedziałku do soboty; sobota-wydawanie suchego prowiantu na niedzielę i święta;

 

6.

 

Straż Miejska

ul. Winna 9

986 – telefon alarmowy

55 239 30 34

55 239 30 40 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

straz.miejska@elblag.eu

 

Poniedziałek – piątek

730-2100

sobota -niedziela

1100-1900

Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy;

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym;

 

7.

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego /

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. całodobowy

55 239 30 tomasz.swiniarski@umelblag.pl

 

całodobowo

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji pomocy dla osoby bezdomnej;

Zbieranie meldunków od instytucji samorządowych dotyczących realizacji pomocy osobom bezdomnym;

Bieżąca koordynacja pracy instytucji i organizacji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom bezdomnym.

 

8.

 

Komenda Miejska Policji w Elblągu

ul. Tysiąclecia 3

997 – tel. alarmowy

55 230 15 50 / 55

komendant@elblag.ol.policja.gov.pl

 

całodobowo

Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Podejmowanie interwencji w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy,

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w udzielania pomocy osobom bezdomnym

 

9.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Winna 9

55 625 61 00 sekretariat

mops@mops.elblag.pl

 

Poniedziałek - piątek

730-1530

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym i wskazywanie miejsc noclegowych;

Kierowanie osób bezdomnych do schroniska i sporządzanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia osoby w placówce;

Udzielanie pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Wydawanie skierowań na gorący posiłek;

W miesiącach zimowych pracownicy socjalni uczestniczą wspólnie ze Strażą Miejską i Policją w zespołach wyjazdowych, których celem jest kontrolowanie miejsc gromadzenia się osób bezdomnych

 

10.

 

Parafia Św. Rodziny

ul. Aleja Odrodzenia 13

tel. 55 235 75 53

barten@onet.poczta.pl

 

Cały tydzień

1200 - 1300

 

Gorący posiłek dla osób potrzebujących trzeźwych.

 

11.

 

Teen Challenge

ul. Zw. Jaszczurczego 17

tel. 503 555 022

elblagteenchallenge@gmail.com

 

poniedziałek – piątek

900- 1300

każdy piątek godz. 1700 Plac Dworcowy wydawanie ciepłych posiłków

 

Punkt konsultacyjny dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;

Wydawanie ciepłych posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej;

Współpraca i instytucjami w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym.

 

Adresy Zespołów ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej MOPS w Elblągu

 

L.p.

Zespół ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej

Numery telefonów

Adres

 

 

Kierownik: Joanna Stachowicz

 

55 625 61 18

 

ul. Winna 9 (parter) pokój 104

 

1.

 

Zespół ds. RWŚiPS - I

 

55 625 61 78 (79)

 

 

ul. Winna 9 (piętro III)

pokój 402,406

 

2.

 

Zespół ds. RWŚiPS - II

 

 

55 625 61 04 (12)

 

ul. Winna 9 (piętro III)

pokój 403,404,405,406

 

3.

 

Zespół ds. RWŚiPS - V

 

 

55 230 60 42 (60)

 

 

ul. Grunwaldzka 85

 

4.

 

Zespół ds. RWŚiPS - VI

 

 

55 625 61 18 (33)

 

 

ul. Winna 9

pokój 105, 106

 

5.

 

Zespół ds. RWŚiPS - VII

 

 

55 625 61 98 (99, 76, 45)

 

ul. Winna 9

pokój 407, 408, 417, 416

 

6.

 

Zespół ds. RWŚiPS - VIII

 

 

55 625 61 95 (69, 84)

 

ul. Mielczarskiego 22-24

 

 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%