› bieżące
06:32 / 05.11.2013

Elbląg znów się zadłuży? Będzie emisja obligacji

Elbląg znów się zadłuży? Będzie emisja obligacji

fot. Artur Borkowski

Władze miasta chcą wyemitować kolejną partię obligacji w ilości 34 400 sztuk. Każda o wartości tysiąca złotych. W ten sposób miasto będzie chciało pokryć swój deficyt budżetowy i spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Obligacje mają być wyemitowane jeszcze w tym roku.

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu, nie będą zabezpieczone.

Obligacje zostaną wyemitowane w dziewięciu seriach. Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2013 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na cele związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zacznie obowiązywać indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Elbląga na rok 2014 wynosi 4,63 %. Natomiast planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia wynosi 5,03 %. W związku z powyższym nie zostanie spełniony warunek określony w art. 243 w/w ustawy. Niespełnienie tego wskaźnika uniemożliwi uchwalenie budżetu na rok 2014.

Proponowana emisja obligacji w wysokości 34.400.000 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na spłatę rat kredytów i wykup wyemitowanych obligacji planowanych do spłaty w roku 2014 i 2015 tj. w roku: 2014 – 14.960.000 zł, 2015 – 19.440.000 zł.

Spłata w roku 2013 zadłużenia planowanego do spłaty w latach 2014 i 2015 pozwoli na zachowanie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych i na uchwalenie budżetu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie w 2014 r. 3,16 % oraz w 2015 – ok. 2,26 %. Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji.

Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż Elbląg zachowa płynność finansową we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

 

13
1
oceń tekst 14 głosów 93%

Powiązane artykuły

Stefan Rembelski: PiS kupuje sobie głosy za pieniądze miasta

09.11.2013 komentarzy 30

Rzadko się zdarza, by prezydent miasta z ambicjami na reelekcję, działał na szkodę spółek komunalnych, których sam jest z mocy prawa właścicielem....

Obligacje miejskie. Ratunek budżetu czy kampania wyborcza?

12.11.2013 komentarzy 11

34 mln zł. Tyle chce, a nawet musi „pożyczyć” miasto, aby uratować budżet na rok 2014. Stąd pomysł emisji kolejnej partii obligacji miejskich, na...