› bieżące
21:18 / 14.05.2013

Elbląski Komitet Obywatelski: Jaka powinna być nowa Rada Miasta?

Elbląski Komitet Obywatelski: Jaka powinna być nowa Rada Miasta?

- Przyspieszone wybory oznaczają, że Rada Miejska w Elblągu nie zdała egzaminu z zarządzania miastem. Była zbyt upartyjniona, zbyt uległa wobec prezydenta, skonfliktowana, nie miała kręgosłupa, nie kreowała rozwoju miasta, służyła do przyklepywania decyzji prezydenta i jego urzędników – czytamy w stanowisku Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego.

Radzie szkodzą rozgrywki partyjne. Jeżeli w dalszym ciągu w Radzie Miejskiej będą partie polityczne – nic się nie zmieni. Wysiłek radnych i ich partyjnych Klubów będzie szedł przede wszystkim w kierunku rozgrywek partyjnych, a nie w działanie na rzecz rozwoju Elbląga. Sukcesem będzie zablokowanie dobrego pomysłu przeciwnika partyjnego, a nie jego wspólne wdrożenie. Radny będzie rozliczany przez swoją partię, a nie przez mieszkańców. Będzie traktował tą funkcję, jako dodatkowy dochód wynikający z wierności dla partii. Rada Miejska nie może być partyjną gwardią prezydenta, której celem jest obrona pomysłów jego i jego urzędników, bez uwzględniania głosu mieszkańców, co miało ostatnio miejsce w serii podwyżek, m.in. czynszu.

Podniesienie rangi Rady
Jednym z głównych celów Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego jest podniesienie rangi Rady Miejskiej i pozycji radnych. W tym celu organizowany jest Barometr Aktywności Radnych, który promował najlepszych radnych. Ale teraz potrzeba także innych, zdecydowanych działań. Wstyd odwołania Rady Miejskiej nie może się powtórzyć. Rada Miejska musi inaczej pracować. Trzeba ją odpartyjnić i zmienić sposób jej działania.

Rada Miejska to wymagająca praca
Rada Miejska nie może być marionetką prezydenta, ma być dla niego wymagającym partnerem, kreatorem pomysłów, twardym recenzentem. Radni mają intensywnie, systematycznie pracować na rzecz Elbląga – do tego się zobowiązali w wyborach, za to mają wypłacane diety. Kandydaci na radnych muszą mieć świadomość, że decydują się na odpowiedzialną pracę na rzecz miasta, a nie na łatwe profity finansowe za to, że dostali się do Rady. Muszą ustąpić dotychczasowe partyjne nawyki – koalicja i opozycja, przepychanki, blokowanie pomysłów, docinanie sobie, robienie na złość – Rada Miejska to nie miejsce na partyjne gierki, tu chodzi o życie i przyszłość elblążan.

Oto nasza propozycja sposobu pracy Rady Miejskiej: Rada Miejska jest wymagającym partnerem prezydenta. Wnosi swoje pomysły i rozwiązania, głęboko i z namysłem rozpatruje propozycje prezydenta. Skutecznie wetuje takie, które nie służą dobru wspólnemu miasta. W przypadku złej pracy prezydenta Rada Miejska jest inicjatorem referendum odwołującego go ze stanowiska. Rada Miejska na co dzień współpracuje z mieszkańcami Elbląga. W sposób szczególny współpracuje z elbląskimi organizacjami pozarządowymi, skupiającymi najbardziej aktywnych mieszkańców Elbląga, a szczególnie z Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta, Radą Sportu, uznając w nich partnerów do pracy na rzecz rozwoju Elbląga. Rada Miejska tworzy partnerski zespół doradczy do którego zaprasza kluczowe osoby: rektorów elbląskich uczelni, przedsiębiorców, liderów społecznych, dziennikarzy.

Rada na bieżąco konsultuje z tym gremium ważniejsze kwestie dotyczące Elbląga. Utworzona jest strona internetowa Rady Miejskiej, na której znajdują się informacje o pracy Rady Miejskiej, Przewodniczącego, Klubów, Komisji i poszczególnych radnych. Radni na bieżąco kontaktują się z mieszkańcami bezpośrednio, mailowo i telefonicznie. Rada współpracuje z mediami, organizuje konferencje prasowe, przesyła bieżące informacje. Rada Miejska organizuje cykliczne debaty, konferencje, wysłuchania publiczne. Inicjuje dyskusję, tworzy różne platformy debaty publicznej, dba o dostęp do niej wszystkich grup społecznych, także tych, które są najmniej reprezentowane. Rada jest kreatorem wprowadzenia nowoczesnych, skutecznych konsultacji społecznych. Każda istotna sprawa jest z mieszkańcami konsultowana i to nie w sposób fasadowy. Mądrość, doświadczenie i aktywność mieszkańców są wykorzystywane dla rozwoju Elbląga. Rada Miejska na równi z Prezydentem dba o rozwój miasta, dba o wszystkie grupy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, którym powodzi się najgorzej. Sesje Rady Miejskiej odbywają się raz w miesiącu. Są to również sesje tematyczne poświęcone konkretnym zagadnieniom ważnym dla miasta. Posiedzenia komisji stałych są otwarte, mieszkańcy są na nie zapraszani.

Na każdej sesji Rady Miejskiej mieszkańcy mają do dyspozycji 30 minut na przedstawienie publiczne swoich spraw, po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym Rady. Radni obowiązkowo uczestniczą w tworzeniu dokumentów strategicznych miasta. Każdy program poprzedzony jest specjalną sesją tematyczną na której eksperci przedstawiają różne punkty widzenia, odbywa się publiczna debata. Rada ma możliwość zamawiania niezależnych ekspertyz. Opracowana jest i wdrożona Karta Powinności Radnego, zawierająca zasady pracy radnych na rzecz Elbląga oraz postawę etyczną w sprawowaniu mandatu. Nie ma rozróżnienia na koalicję rządzącą i opozycję. Każdy pomysł każdego radnego czy grupy radnych jest rozpatrywany i - jeżeli jest skierowany na dobro wspólne mieszkańców, zgodny ze strategią rozwoju i możliwy do zrealizowania - będzie wdrażany.

Każde planowane przez Prezydenta podwyżki dla mieszkańców są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, na ich temat jest przedstawiona publicznie wyczerpująca informacja, odbywają się szerokie konsultacje, po których następuje ostateczna decyzja Rady Miejskiej. Mieszkańcy nie są zaskakiwani podwyżkami. W sposób szczególny rozpatrywany jest wpływ podwyżek na osoby w najtrudniejszej sytuacji. Radni intensywnie pracują w różnego rodzaju grupach roboczych, zespołach, komitetach. Są z tego na bieżąco rozliczani. Budżet miasta jest tworzony z udziałem mieszkańców. Jego uchwalenie jest poprzedzone skutecznymi konsultacjami. Biuro Rady Miejskiej co roku przygotowuje publiczną informację o aktywności radnych. Rada Miejska współpracuje z organizatorami Barometru Aktywności Radnych, jako niezależnej, obywatelskiej oceny jakości pracy radnych. Jest opracowana i wdrożona uchwała o konsultacjach społecznych, obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej oraz inicjatywie lokalnej. Rada Miejska jest promotorem powstania Rad Dzielnic, gdzie wybierani są radni dzielnicowi, którzy wraz z mieszkańcami działają na rzecz rozwoju swojej dzielnicy, dysponując przy tym wydzielonym budżetem. Rada zabiega o uspołecznienie decyzji dotyczących mieszkańców - w każdej instytucji miejskiej ustanowi społeczne rady programowe. W związku z dużą ilością zadań, radni będą mogli posiłkować się asystentami – wolontariuszami, o kompetencjach, które zostaną opracowane przez Radę.

Nasze życie to nie żarty Los mieszkańców Elbląga to nie są żarty, ani przedmiot rozgrywek partyjnych. Partie polityczne już wystarczająco udowodniły, że działają przez pryzmat swojego interesu, a nie dobra wspólnego mieszkańców. Ich miejsce jest w parlamencie, a nie w Radzie Miejskiej. Referendum pokazało, że czas na zasadnicze zmiany w sposobie zarządzania miastem. My te zmiany zamierzamy wprowadzić.

Elbląski Komitet Obywatelski

21
32
oceń tekst 53 głosów 40%