› bieżące
14:36 / 06.11.2014

Elbląskie Stowarzyszenie "Lazarus" otrzymało nagrodę Amicus Bonus

Elbląskie Stowarzyszenie

fot. nadesłane

Już po raz ósmy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski wręczył statuetki Amicus Bonus.

Nagrody zostały ustanowione w 2007 roku przez wojewodę warmińsko-mazurskiego dla uhonorowania pracy i zaangażowania pracowników socjalnych z regionu Warmii i Mazur w pomoc potrzebującym.

Ta nagroda to tylko symboliczne podziękowanie za Waszą codzienną pracę, która wymaga ogromnej wrażliwości i empatii. Pomoc jaką niesiecie drugiemu człowiekowi jest właściwie powołaniem, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia całych rodzin – powiedział wojewoda Marian Podziewski gratulując nagrodzonych statuetkami i medalami Amicus Bonus.

Nagroda Amicus Bonus od ośmiu lat przyznawana jest pracownikom pomocy społecznej i najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.

W tym roku uhonorowani przez wojewodę Mariana Podziewskiego zostali:

W kategorii indywidualnej:

- Pani Stanisława Kurowska- Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Olsztynie – za wieloletnią działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szerzenie idei integracji społecznej oraz nowatorskie i profesjonalne rozwiązania w zakresie budowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W kategorii zespołowej:

- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS" – za twórcze reagowanie na pojawiające się problemy społeczne oraz stworzenie na terenie miasta Elbląga kompleksowych rozwiązań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

- Pani Danuta Bill – Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im.Janusza Korczaka w Bartoszycach za działania na rzecz wychowanków placówki, którzy potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, w trosce o ich przyszłą samodzielność życiową.

- Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (Dyrektor Ryszard Pruszyński wraz Zespołem Pracowników) – za działania związane z procesem standaryzacji Domu oraz pracę ukierunkowaną na aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców.

- Pani Danuta Zaniewska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku – za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, co zaowocowało powstaniem placówek, które profesjonalnie świadczą usługi niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

- Pani Teresa Górska – Dyrektor Domu Rodzinnego w Ełku – za wieloletnie działania na rzecz dobra dzieci, w celu pokonywania ich trudności życiowych i łagodzenia skutków doświadczonej straty oraz stworzenie im Domu, pełnego ciepła i poczucia bezpieczeństwa.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach (Kierownik Iwona Pochranowicz wraz z Zespołem Pracowników) – za zaangażowanie i wrażliwość w niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowieka oraz działania w zakresie rozwiazywania problemów społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Pan Nikodem Kemicer – Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT w Ełku – za działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.

Na system pomocy społecznej funkcjonujący w naszym województwie składa się: ponad 340 placówek. Wsparcia i pomocy osobom potrzebującym udziela wiele instytucji - ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, placówki specjalistycznego poradnictwa. W tych wszystkich jednostkach zatrudnionych jest ponad 6 tysięcy osób, które pracują na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%