› bieżące
11:58 / 26.11.2013

ERKON ma 20 lat. Rozmowa z marszałkiem Jackiem Protasem

ERKON ma 20 lat. Rozmowa z marszałkiem Jackiem Protasem

fot. nadesłane

W tym roku Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych obchodzi swoje 20-lecie. Przez cały ten okres nasza organizacja aktywnie współpracowała z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. Wiele osób z naszej organizacji otrzymało wyróżnienia przyznawane przez gospodarzy województwa. Można powiedzieć, że kooperacja przebiegała dotychczas dobrze.

- Panie marszałku, jakie - pana zdaniem – wyzwania i zadania stoją przed naszym województwem w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w latach 2014-2020? Co będzie priorytetem?

- Wsparcie osób niepełnosprawnych jest zagadnieniem horyzontalnym, szeroko poruszanym w europejskich dokumentach strategicznych. Zgodnie z europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 musimy dążyć do poprawy możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym przez osoby niepełnosprawne. Także poprawione rozporządzenie ogólne Komisji Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności 2014-2020 zakłada, że wszystkie produkty, towary, usługi i infrastruktura są zapewniane ogółowi społeczeństwa i są współfinansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych. Muszą być równo dostępne dla wszystkich obywateli, w tym również dla osób niepełnosprawnych. W projekcie regionalnego programu planujemy szereg działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie rynku pracy, integracji społeczno-zawodowej oraz dostępu do usług publicznych, w których grupami docelowymi będą również osoby niepełnosprawne.

- Kto ma je realizować?

- Przewidujemy, że te działania będą realizowane między innymi przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne czy organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej. Przewidujemy także przedsięwzięcia mające na celu tworzenie i wyposażanie podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Podczas prac nad nowym programem operacyjnym przyświeca nam cel, by wszelkie działania zmierzały do zagwarantowania równego dostępu i przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych, by produkty wytworzone w ramach realizowanych projektów, jak i same projekty, były na równi dostępne dla wszystkich osób bez względu na poziom sprawności.

- Gdzie w tym wszystkim znajduje pan miejsce dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych?

- Programy europejskie, a w szczególności te w nowej perspektywie czasowej, wymagają aktywności i zaangażowania obu stron, nie tylko samorządu województwa, ale przede wszystkim beneficjentów. Pytanie więc proponuję odwrócić – jakie pomysły na własną działalność i pomoc osobom niepełnosprawnym planuje rada, a następnie dopasować do tego narzędzia – wybrać programy i napisać dobre projekty. W tym służymy radą i pomocą. To zresztą rada dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

- Czy wie Pan, że w przyszłym roku, we wrześniu w Elblągu, odbędą się Mistrzostwa Świata w Siatkówce na siedząco?

- Oczywiście. Z przyjemnością przyjąłem decyzję o organizacji tych mistrzostw. Odbędą się one w dniach 10-22 czerwca 2014 roku w Elblągu. Po sukcesie organizacji Mistrzostw Europy z niecierpliwością czekam na zmagania siatkarzy podczas Mistrzostw Świata.

- Czy myślał Pan o jakiejś formie wsparcia dla IKS ATAK, który jest zrzeszony w ERKON? Może objęcie imprezy patronatem honorowym?

- Mistrzostwa będą jedną z najważniejszych imprez sportowych odbywających się w naszym regionie w 2014 roku. Samorząd województwa z pewnością włączy się w organizację wydarzenia o takiej randze. Z przyjemnością też obejmę nad nim patronat, tym bardziej, że samorząd wsparł organizację Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn.

- Wróćmy do Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, która w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Czy współpraca z naszą organizacją układa się dobrze? A może by Pan coś zasugerował?

- Jednym z głównych partnerów samorządu w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych są organizacje pozarządowe, skupiające najaktywniejszych obywateli, a do takich niewątpliwie należą przedstawiciele ERKON. Współpraca ta daje możliwość efektywniejszego wykorzystania środków na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. To właśnie dzięki współpracy buduje się silne partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a podmiotami trzeciego sektora w zakresie rozwiązywania istotnych problemów. Przykładem takiego partnerstwa jest chociażby uczestniczenie naszego przedstawiciela w pracach eksperckiej grupy roboczej przygotowującej innowacyjną metodę zatrudnienia osób po 45 roku życia w ramach projektu realizowanego przez elbląską radę. Jestem dumny, że dzięki temu projektowi udało się pomóc bezrobotnym, a rada została laureatem prestiżowego konkursu RegioStars 2013 organizowanego przez Komisję Europejską. Opracowany w projekcie model w perspektywie ma szansę być włączony do nurtu polityki społecznej naszego województwa. Mając na uwadze dobrą współpracę, wiarygodność stowarzyszenia i jego duże doświadczenie w działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych samorząd województwa w 2004 roku dofinansował ze środków PFRON koszty utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu, którego organizatorem jest ERKON i co roku dofinansowuje koszty działania tego zakładu. Łącznie w latach w latach 2004-2013 przekazaliśmy na ten cel prawie 5 mln zł. Ten zakład zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obok wykonywania pracy zarobkowej mogą one uczestniczyć w rehabilitacji społecznej, przygotowują się do życia w otwartym środowisku i pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Dobrze oceniliśmy także państwa projekty złożone do Europejskiego Funduszu Społecznego na promocję integracji społecznej. Projekt Informacja – Wsparcie – Praca uzyskał dofinansowanie na ponad 800 tys. zł, a projekt Trening dobrze ustawiony - prawie 2,7 mln zł.

- A czego pan życzy Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych z okazji jubileuszu?

- Życzę państwu nieustającej pasji i wiary w możliwość zmiany świata na lepszy. Jak mówi prof. Zygmunt Bauman - możliwość dobra nie umiera. Zawsze może go być więcej, niż jest... - Dziękuję za rozmowę. Uroczysta gala z okazji jubileuszu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych odbędzie się 6 grudnia w Ratuszu Staromiejskim.

Z Marszałkiem Województwa Jackiem Protasem rozmawiała dr Marta Kowalczyk. 
Zdjęcia: Danuta Wojtołowicz.

 

3
6
oceń tekst 9 głosów 33%