› bieżące
11:09 / 18.04.2017

Imigrantów w Polsce, regionie i w Elblągu przybywa. Tendencja jest rosnąca

Imigrantów w Polsce, regionie i w Elblągu przybywa. Tendencja jest rosnąca

Dzisiaj (18 kwietnia) o godz. 11.00 w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, wicewojewoda Sławomir Sadowski wręczył akty obywatelstwa nowym obywatelom RP. 

Na uroczystość stawiło się siedem osób: pani Wenera Wrona (Rosja), pan Wazgan Sargsyan (Armenia), pani Narine Harutyunyan wraz z małoletnim synem Sedrak Shahverdyan (Armenia). pani Gajane Shahverdyan (Armenia). pan Ousmane Sylla (Gwinea). pani Olena Wieczorek (Ukraina). W Polsce nowi obywatele mieszkają od kilkunastu lat, a większość z nich pozostała tu ze względów rodzinnych, gdyż ich małżonkowie są Polakami.

Jak podaje polski Urząd do spraw Cudzoziemców, liczba obcokrajowców, którzy w 2016 roku ubiegali się o zezwolenie na pobyt w naszym kraju, wzrosła aż o 30 procent w porównaniu z 2015 rokiem. Podobnie jak w ubiegłych latach wśród wnioskodawców najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy. 

Łącznie w 2016 roku do polskich urzędów wojewódzkich wpłynęło aż 142 tys. wniosków, przy czym zaledwie 10 tys. z nich stanowiły podania od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Pozostała część została złożona przez obywateli krajów spoza wspólnoty.

68 procent wszystkich wnioskodawców stanowili Ukraińcy, którzy łącznie złożyli 96,5 tys. podań. Poza obywatelami Ukrainy do urzędów bardzo często zwracali się również Białorusini (4,8 tys. wniosków), Chińczycy (4,7 tys.), Hindusi (4,1 tys.) oraz Wietnamczycy (4 tys.). Wśród obywateli krajów UE najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (2,4 tys.) oraz Włosi (1,1 tys.). To nie wszystko. Dochodzą do tego bowiem wnioski o nadanie statusu uchodźcy, których również jest bardzo dużo.

W latach 2007-2015 ponad 86 tysięcy cudzoziemców złożyło wnioski o nadanie im statusu uchodźców w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym czasie niemal 373 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o udzielenie im zgody na zamieszkanie w Polsce na pobyt czasowy. To duże liczby, z tendencją rosnącą.

Co to oznacza? Warto pamiętać, że zarówno uzyskanie statusu uchodźym jak też zezwolenia na pobyt czasowy jest pierwszym etapem do uzyskania obywatelstwa polskiego. 

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Takie zezwolenie jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, dla których chce przebywać w Polsce. Powodami takimi mogą byc m.in.: podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski; prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce,,przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca.

Przepis art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim wskazuje, że za obywatela polskiego uznaje się: 

- cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (pkt1); 

- cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa (pkt.2) [...]

Imigrantów przybywa także naszym regionie, szczególnie tych pochodzących z terenu Ukrainy. Taka sytuacja nie stanowi zaskoczenia. Konflikt zbrojny tlący się w dalszym ciągu na wschodzie tego państwa, bardzo osłabiona, zdezorganizowana gospodarka, w dalszym ciągu olbrzymia korupcja. Ponadto warto zauważyć, że na terenie województwie warmińsko-mazurskiego znajduje się liczna grupa obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego, którzy znaleźli się tutaj w związku z przeprowadzoną w latach 1947-1950 operacją „Wisła”. To wszystko powoduje, że tak często imigranci z Ukrainy szukają lepszego życia w sąsiadującej z Ukrainą Polsce. W tym przypadku bariera językowa i kulturowa jest dość łatwa do pokonania, co stanowi z pewnością kolejny impuls przyciągający ich do naszego państwa. 

Nie jest tajemnicą, że od lat wśród przybywających na teren naszego województwa, jak również miasta, obok obywateli Ukrainy, dominują Białorusini, Rosjanie oraz Ormianie. Swoistym fenomenem są imigranci z Armenii - kraju przecież tak odległego od Polski, których jest u nas stosunkowo dużo. Stanowią oni liczną grupę imigrantów w Elblągu, sczególnie jeśli porównamy ich ilość z liczbą imigrantów z wielu innych krajów, nie włączając w to jednak Ukrainy (liczba Ukraińców jest poza zasięgiem). W 2008 roku w Elblągu było zameldowanych 39 obywateli Armenii, w tym 30 na pobyt stały, a 9 na pobyt czasowy Od 2008 roku kilka osób z Elbląga opuściło Polskę. To, co daje się zauważyć to fakt, że pomimo bardzo dużej róznicy językowej, kulturowej, jak również odległości, która ich dzieli od ojczyzny, społeczność ta radzi sobie w naszym mieście naprawdę dobrze.

Elblążanin Paweł Nieczuja-Ostrowski, badający społeczność ormiańską w Elblągu pisze:

imigranci z Armenii dość łatwo pokonują bariery socjalno-bytowe. Duże umiejętności przystosowawcze Ormian ujawniają się między innymi w organizowaniu sobie miejsca pracy. W handlu i gastronomii często tworzą małe, rodzinne spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego, takie  jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółkikomandytowe.

Poniżej garść statystyki jesli chodzi o ilość nadań obywatelstwa polskiego w naszym województwie.

Rok 2015

1. Ilość nadań obywatelstwa polskiego ogółem – 84 osoby,

w tym:

- 65 osób obywatelstwo polskie nadane przez Prezydenta RP

– 19 osób nabycie obywatelstwa polskiego w drodze decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o uznaniu za obywatela polskiego.

Obywatele: Ukrainy – 41 osób, Białorusi – 14 osób, Armenii – 12 osób, Federacji Rosyjskiej – 7 osób, oraz Brazylii, Łotwy, Kolumbii, Słowacji, Rumunii, Egiptu,

Azerbejdżanu, Afganistanu, Gruzji, Litwy – po 1 osobie.

Rok 2016

1. Ilość nadań obywatelstwa polskiego ogółem – 53 osoby,

w tym:

- 43 osób obywatelstwo polskie nadane przez Prezydenta RP

– 10 osób nabycie obywatelstwa polskiego w drodze decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o uznaniu za obywatela polskiego.

Obywatele: Ukrainy – 19 osób, Armenii – 11 osób, Białorusi – 8 osób, Federacji Rosyjskiej – 5 osób, Kazachstanu – 3 osoby oraz Litwa, Kosowo, Nigeria, Filipiny,

Chiny, Kirgistan, bez obywatelstwa – po 1 osobie

Rok 2017 do 13 kwietnia 2017 r.

1. Ilość nadań obywatelstwa polskiego ogółem – 26 osób,

w tym:

- 18 osób obywatelstwo polskie nadane przez Prezydenta RP

– 8 osób nabycie obywatelstwa polskiego w drodze decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o uznaniu za obywatela polskiego.

Obywatele: Ukrainy – 8 osób, Federacji Rosyjskiej – 5 osób, Armenii – 4 osoby, Białorusi – 2 osoby, Litwy– 2 osoby oraz Nigeria, Maroko, Tunezja, Irak, Gwinea

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%