› dzieci i rodzina
11:32 / 21.08.2012

Jak otrzymać, i ile wynosi zasiłek rodzinny?

Jak otrzymać, i ile wynosi zasiłek rodzinny?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek rodzinny? 

Kryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na dziecko. Zasiłek przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:
504 zł - w przypadku rodziny lub osoby uczącej się,
583 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Od listopada 2012 roku kwoty wyniosą odpowiednio:
539 zł - w przypadku rodziny lub osoby uczącej się
623 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 
Od listopada 2014 roku, według zapowiedzi rządu, kwoty mają wynieść: 574 i 664 zł
Komu przysługuje zasiłek rodzinny
1 - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu
2 - opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił z wnioskiem d sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
3 - osobie uczącej się (osoba pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punkcie 1 i 2 nie dłużej niż do 21 rou życia jeśli dziecko kontynuuje naukę, lub do 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę w szkole i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie wymienionej w punkcie 3, jeśli kontynuuje naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Kiedy nie przysługuje zasiłek rodzinny
- Jeżeli dziecko albo osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
- Jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- Jeżeli dziecko przebywa w pieczy zastępczej,
- Jeżeli pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
- Jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica ( chyba że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczeniaalimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).
 
Wysokość zasiłku rodzinnego (obecnie)
68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 
Od listopada 2012 roku
77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Dodatkowych informacji udziela Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Jaśminowa 11; 82-300 Elbląg
tel.:+48 (55) 236 43 50 (sekretariat Departamentu)
fax:+48 (55) 236 43 58 lub + 48 (55) 236 43 69
e-mail: dsr@umelblag.pl 
 
1
0
oceń tekst 1 głosów 100%