› bieżące
06:35 / 27.03.2014

Jak płacić mniej za wywóz śmieci? Dowiedz się

Jak płacić mniej za wywóz śmieci? Dowiedz się

fot. Konrad Kacprzak

Od 1 kwietnia elblążanie będą płacili mniej za wywóz śmieci. Podstawą do obniżenia wysokości ponoszonej dotychczas opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie złożenie przez właściciela nieruchomości, w terminie od 1.04.2014 r., nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W wyniku podjętych w dniu 6 marca 2014 r. uchwał Rady Miejskiej w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Miasto Elbląg wprowadza się zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Dotyczą one ustalenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności, ujednolicenia terminu wnoszenia opłaty oraz określenia nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z § 1 ww. uchwały, ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg w wysokości:

1) 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

3) 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Jednocześnie w § 2 ww. uchwały ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

3) 0,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stosownie do § 4 ww. uchwały, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki opłaty za:

a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l - w wysokości 9,50 zł,

b) Pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 19,00 zł,

c) Pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 85,00 zł,

d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m ³ - w wysokości 550,00 zł.

Jednocześnie w § 5 niniejszej uchwały, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono niższe stawki opłaty za:

a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l - w wysokości 6,50 zł,

b) Pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 13,00 zł,

c) Pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 59,00 zł,

d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m ³ - w wysokości 386,00 zł.

Należy podkreślić, iż stawki opłat, o których mowa w § 4 i 5, są stawkami za jednokrotne opróżnienie pojemnika. Podstawą do obniżenia wysokości ponoszonej dotychczas opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie złożenie przez właściciela nieruchomości, w terminie od 1.04.2014 r., nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, iż w drodze uchwały NR XXVIII/815/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. zostały określone nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Uchwała przewiduje trzy wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) nieruchomości zamieszkałe – DOP-1;

2) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne – DOP-2. Należą do nich: np. obiekty handlowe, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, placówki kultu religijnego, itp.;

3) nieruchomości mieszane, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – DOP-3.

Formularze nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r., są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub w pok. nr 112 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, dostępnej pod adresem www.elblag.eu (zakładka „Gospodarka odpadami komunalnymi” − umieszczona w prawym górnym rogu ekranu) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, dostępnej pod adresem www.elblag.eu w zakładce Urząd/ Departamenty Urzędu Miejskiego/Departament Dochodów Budżetowych.

Do złożenia nowej deklaracji zobowiązany jest: • właściciel budynku jednorodzinnego; • właściciel budynku wielolokalowego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich właścicieli lokali deklarację składa zarządca wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej); • w budynkach wielolokalowych – jeżeli zarząd nie został wybrany właściciele poszczególnych lokali, • właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (jeżeli nieruchomość nie jest w zarządzie wspólnoty lub spółdzielni).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1: • w Biurze Obsługi Interesantów (parter) – bez weryfikacji • lub w Departamencie Dochodów Budżetowych – Referat Podatków i Opłat, w pokoju nr 112 (parter) – z weryfikacją • lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Elblągu Departament Dochodów Budżetowych ul. Łączności 1 82-300 Elbląg.

Jednocześnie informujemy, iż w drodze uchwały NR XXVIII/817/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. został określony jednolity termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg od dnia 1 kwietnia 2014 r. zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, co oznacza, że termin płatności opłaty za miesiąc kwiecień upłynie 15 maja.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić: • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokój nr 122 • lub przelewem na indywidualne numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Departament Dochodów Budżetowych • w przypadku braku indywidualnego numeru, wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Nr: 38 1030 1218 0000 0000 9030 1861 – dla osób dokonujących wpłaty w kraju • PL 38 1030 1218 0000 0000 9030 1861 SWIFT;CITIPLPX – dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy ( w tym przypadku należy opisać wpłatę ). W praktyce dla przeciętnego mieszkańca gminy ( w budynkach wielorodzinnych ) nic się nie zmieni. Opłatę bowiem, tak jak do tej pory, mieszkaniec taki będzie wnosił na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, a ta będzie rozliczać się z gminą. Jedynie mieszkańcy będący właścicielami budynków jednorodzinnych będą rozliczać się bezpośrednio z gminą.
 

 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%