› zapowiedzi
08:00 / 14.06.2016

Jedyne bezpłatne studia magisterskie w Elblągu!

Jedyne bezpłatne studia magisterskie w Elblągu!
PWSZ w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję MNiSW na prowadzenie studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku PEDAGOGIKA. Studia II stopnia będą realizowane w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu.
 
Celem kształcenia studentów na kierunku: Pedagogika w specjalnościach: wczesna edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią jest nabycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych przez przyszłych nauczycieli.
Program studiów magisterskich zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, rozpoczęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich – mówi mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.
 
Absolwent studiów drugiego stopnia – magisterskich kierunku pedagogika o specjalności wczesna edukacja będzie posiadał pogłębioną i szczegółową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie wczesnej edukacji (przedszkole i klasy I – III szkoły podstawowej). Może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej. Jednocześnie będzie mógł prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka.
 
Absolwent o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zdobędzie przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz zagrożonego niepełnosprawnością. Wiąże się to z przygotowaniem do projektowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę. Student będzie posiadał kompetencje do prowadzenia długofalowych działań rewalidacyjno-wychowawczych, stymulujących rozwój dziecka oraz do udzielania konsultacji i instruktażu rodzicom i innym specjalistom opiekującym się dzieckiem.
 
Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią będzie posiadał kwalifikacje do realizacji zadań w placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych oraz kwalifikacje umożliwiające mu zatrudnienie w instytucjach społecznych i edukacyjnych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka oraz opiece osób dorosłych. Będzie przygotowany do pracy z rodziną w charakterze np. asystenta rodziny oraz do samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 
Studia te będą miały charakter praktyczny, co oznacza, że większość zajęć będzie prowadzona w formie ćwiczeń i warsztatów przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Oznacza to także, że studenci będą realizowali praktykę w wymiarze trzech miesięcy. Praktyka ta przyczyni się do rzetelnego przygotowania zarówno merytorycznego, jak i metodycznego – podkreśla dr Iwona Kijowska, Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu i dodaje, że:
Proponowane studia magisterskie niewątpliwie przyczynią się do podniesienia poziomu zawodowego przyszłych nauczycieli, zwiększając ich kwalifikacje i kompetencje. Jest to bardzo istotne, ponieważ poziom wykształcenia i zakres kompetencji nauczycieli ma przecież olbrzymi wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości młodego człowieka.
 
Ponadto w ofercie Instytutu Pedagogiczno-Językowego w roku akademickim 2016/2017 są bezpłatne studia licencjackie o kierunkach:
  •  Pedagogika
 - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie;
 - wczesna edukacja z językiem angielskim
 - wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
 
  • Pedagogika specjalna
 - logopedia z terapią pedagogiczną
 - oligofrenopedagogika z socjoterapią
 
  •  Filologia
 - lingwistyka stosowana - jęz. angielski z jęz. niemieckim
 - filologia angielska - nauczycielska,
 - filologia angielska - języki obce w biznesie
 
  •  Filologia polska
-  dziennikarstwo i nowe media
-  filologia polska z językiem angielskim
-  filologia polska - nauczycielska
 
Instytut zaprasza również na studia podyplomowe, pełna oferta kształcenia dostępna jest na stronie
www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja. Rekrutacja trwa – zapraszamy!
 
PWSZ w Elblągu
 
#studiujzawodowo
1
0
oceń tekst 1 głosów 100%