› bieżące
08:00 / 08.01.2015

"Kontrola podstawą zaufania"? Urzędnicy wyruszą w miasto

fot. Artur Borkowski

Urzędnicy sprawdzą jak w wybranych placówkach wygląda sytuacja organizacyjno-kadrowa, jak realizują one gospodarkę finansową czy jak się rozliczają z każdej złotówki. Wszystko to w ramach planu regularnych sesji kontrolnych, rozpisanych w dokumencie z końca grudnia ubiegłego roku. Plan przewiduje szereg kontroli i określa jedynie ich miesiąc, bez konkretnego dnia realizacji.

W styczniu wizytacja urzędników z Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego odbędzie się w:

- Przedszkolu nr 23 i Szkole Podstawowej nr 14 - odbywająca się w tych placówkach kontrola będzie miała charakter kompleksowy. Sprawdzona ma zostać realizacja spraw organizacyjno-kadrowych, jak również gospodarka finansowa (terminem tym określa się ogół czynności, związanych z przygotowaniem i realizacją operacji pieniężnych) placówek, czyli to, jak pozyskiwane są  środki pieniężne, jak są wykorzystywane i co dane placówki robią, by odpowiednio zaplanować swoje wydatki.

- Szkole Podstawowej nr 1 i nr 15 - w tych jednostkach kontrola będzie miała charakter problemowy i dotyczyć będzie kwestii rozrachunków i rozliczeń, czyli mówiąc najogólniej tego, na co przeznaczana jest każda złotówka.

Stosowne kontrole przeprowadzi również w styczniu Departament Edukacji UM. Urzędnicy odwiedzą:

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Gimnazjum nr 1 i nr 6 - kontrole w tych placówkach będą miały charakter problemowy i dotyczyć będą - w ZSIŚiU: zgodności wybranych danych SIO (Systemu Informacji Oświatowej) z dokumentacją źródłową, w Gimn. nr 1: bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce, w Gimn. nr 6: tu kontrola dotyczyć będzie realizacji stypendiów szkolnych; druga kontrola, tym razem o charakterze sprawdzającym, dotyczyć będzie stopnia realizacji zaleceń, wydanych po ostatniej kontroli

- SP nr 4, 9, 15, 16, 21, 23 - w tych placówkach kontrola urzędników z Departamentu Edukacji UM skupiać się będzie na kwestii organizacji wypoczynku zimowego.

Urząd Miejski w swoich planach uwzględnił także kontrole w pozostałych podmiotach (i w miejskich spółkach):

- Zarząd Komunikacji Miejskiej sp. z. o. o. - kontrola o charakterze problemowym urzedników Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dotyczyć będzie tego, czy na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej z 30 czerwca 2011 r. ustalone zostały odpowiednio strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie naszego miasta, jak również tego, czy ustalono stosowne opłaty za parkowanie we wspomnianych strefach.

- Wizytacja pojawi się również w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim "Dorotka". Kompleksowa kontrola Departamentu Edukacji UM będzie miała za zadanie sprawdzić, czy placówka prawidłowo rozliczyła się za dotacje za rok 2012 i 2013.

- Kontrola nie ominie również tych podmiotów, które otrzymały środki na realizację zadań publicznych. Kontrola problemowa będzie miała za zadanie wykazać zgodność realizowanego zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z przedłużoną ofertą.

- Stosowną kontrolę przeprowadzą także pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego, którzy sprawdzą, czy we wspomnianej placówce przestrzega się i stosuje przepisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi. Chodzi o budynek przy ul. Stoczniowej 10, wpisany do rejestru zabytków.

1
4
oceń tekst 5 głosów 20%

Powiązane artykuły

Urzędnicze plany na luty. Które instytucje czeka kontrola?

31.01.2015 komentarzy 3

Kontrole przeprowadza się zwykle w celu sprawdzenia, czy wszystko odbywa się jak należy. Sprawdza się wówczas dokumentację, realizację danych procedur....