› bieżące
11:00 / 10.08.2013

Kontrowersyjna decyzja - pijani kierowcy unikną odpowiedzialności?

Kontrowersyjna decyzja - pijani kierowcy unikną odpowiedzialności?

fot. archiwum elblag.net

Kierowcy zatrzymani za jazdę na "podwójnym gazie" mają prawo odmówić badania alkomatem. Wówczas policjanci jadą z taką osobą na pobranie krwi do szpitala. Okazuje się jednak, że również i tego badania mogą się nie poddać. Dlaczego? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że policja nie może zmusić kierowcy to tej czynności, jeśli ten nie wyraża na to zgody. Może to bardzo utrudnić pracę policjantom drogówki.

Dotychczas było tak, że pijanego kierowce, który nie chciał być badany alkomatem, policja zabierała na pobranie krwi celem sprawdzenia na obecność alkoholu. Jeśli ten odmawiał takiego badania, policjanci mogli doprowadzić go siłą. "Takie działanie wzbudziło wątpliwości rzecznika praw obywatelskich, który skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie przychylili się do opinii RPO i stwierdzili, że przymus pobrania krwi jest niezgodny z konstytucją - informuje Gazeta Wyborcza".

Decyzja ta może zmienić postępowanie funkcjonariuszy w trakcie wypadków i ułatwić nietrzeźwym kierowcom uniknąć kary.

O opinię w tej sprawie zapytaliśmy przedstawiciela elbląskiej Policji, mł. asp. Krzysztofa Nowackiego.

- Decyzja Trybunału jest dla mnie zaskoczeniem. Przyznaję, że mnie zdziwiła. Policjanci elbląskiej drogówki informują, że korzystają z artykułu 74 kodeksu postępowania karnego. W związku z tym w dalszym ciągu w przypadku odmowy badania alkomatem, policjanci zabierają kierowcę na badanie pobrania próbki krwi. Jeśli zatrzymany kierowca jest pod wpływem alkoholu to na pewn nie uniknie takiego badania i związej z tym odpowiedzialności.

Przypomnijmy, artykuł 74 kodeksu postępowania karnego brzmi:

"§ 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku do-starczania dowodów na swoją niekorzyść.

§ 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się: 1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z na-ruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych in-nym osobom, § 3 w art. 73 traci moc z dn. 19.12.2013 r. na podstawie wy-roku TK z dnia 10.12.2012 r., sygn. akt K 25/11 (Dz. U. poz. 1426). ©Kancelaria Sejmu s. 19/235 2013-05-16 2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod wa-runkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szcze-gólności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków pod-dać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3, 3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, je-żeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.

§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o któ-rych mowa w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wy-dzieliny organizmu.

§ 4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób pod-dawania oskarżonego oraz osoby podejrzanej badaniom, a także wykonywania z ich udziałem czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3 oraz § 3, mając na uwadze, aby gromadzenie, utrwalanie i analiza materiału dowodowego były dokonywane zgodnie z aktualną wiedzą w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej."

Ministerstwo Sprawiedliwości już prowadzi prace nad nowelizacją kodeksu karnego, która ma umożliwić legalne pobranie krwi od pijanego sprawcy. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Policja ma prawo zmusić siłą kierujących do pobrania krwi

12.08.2013 komentarzy 2

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że według Trybunału Konstytucyjnego, policjanci nie mają prawa zmusić kierującego do poddania się badaniu krwi na obecność...