› biznes
14:43 / 08.03.2013

Lepsza jakość oferty inwestycyjnej Modrzewiny Południe?

Lepsza jakość oferty inwestycyjnej Modrzewiny Południe?

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu. Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie badań obejmie 133 ha terenów inwestycyjnych, leżących w granicach miasta. Działania w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności obszarów pod przyszłe inwestycje.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przewiduje m.in. opracowanie kompleksowych badań geotechnicznych, studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową czterech planowanych dróg i uzbrojeniem terenu pod inwestycje, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, a także analizę kosztowych makroniwelacji. Wykonawca sporządzi również dokumentację techniczną wstępnego rozeznania saperskiego na głębokość min. 1,5 m na całym obszarze.

W odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 2012 r. przetarg nieograniczony wpłynęło 11 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum: AJM Sp. z o.o. i ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz. Od 17 marca 2013 r. Gmina Miasto Elbląg będzie mogła podpisać umowę z Wykonawcą. Zamówienie będzie realizowane dwuetapowo, a zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Biuro Prasowe UM Elbląg

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%