› bieżące
19:23 / 26.07.2013

Maria Kosecka składa interpelację ws. mieszkań chronionych

Maria Kosecka składa interpelację ws. mieszkań chronionych

fot. elblag.net

W Elblągu jest wielu  ludzi z dużym uszczerbkiem na zdrowiu, którzy potrzebują mieszkań. Dziesiątki samorządów w Polsce wprowadziło systemowe rozwiązania wdrażające funkcjonowanie mieszkań chronionych i z powodzeniem wspiera osoby potrzebujące. Organizacje pomocy społecznej w Elblągu powinny prowadzić takie mieszkania – podnosi sprawę radna Maria Kosecka. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Temat utworzenia mieszkań chronionych w Elblągu był wielokrotnie poruszany przez środowiska zajmujące się problematyką niepełnosprawności oraz Komisję Mieszkaniową działającą przy Prezydencie, czemu dała między innymi wyraz w swoim sprawozdaniu za rok 2012.

Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że dziesiątki samorządów w Polsce wdrożyły systemowe rozwiązania wdrażające funkcjonowanie mieszkań chronionych i z powodzeniem wspiera osoby potrzebujące. Na terenie naszego miasta znajduje się wiele osób potrzebujących tej formy pomocy, są to ludzie dotknięci przez los, z dużym uszczerbkiem na zdrowiu. Wymagają oni szczególnej opieki i troski samorządu, dlatego też wnioskuję o wdrożenie systemu mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, starszych i opuszczających domy dziecka po usamodzielnieniu.

Tworzenie takiego systemu mieszkań chronionych jest jednym z zadań zawartych w Programie Miejskim na rzecz osób niepełnosprawnych, uchwalonym przez Radę Miasta.

Maria Kosecka

5
1
oceń tekst 6 głosów 83%