› bieżące
08:26 / 28.07.2013

Maria Kosecka: Trzeba powołać zespół do walki z bezrobociem

Maria Kosecka: Trzeba powołać zespół do walki z bezrobociem

fot. elblag.net

Bezrobocie stało się podstawowym problemem współczesnej Polski, przybierając rozmiary klęski społecznej. Elbląg jest, niestety, miastem, w którym odsetek ludzi pozostających bez pracy jest olbrzymi. Klub Radnych PO chce ponowić interpelację w sprawie powołania zespołu zadaniowego mającego na celu wsparcie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia - pisze radna Maria Kosecka (PO).

Wydłużanie się okresu pozostawania bez pracy powoduje nasilenie zjawiska izolacji społecznej bezrobotnych, narastanie napięć i konfliktów w rodzinie, ograniczenie poparcia i aprobaty ze strony członków najbliższej rodziny. Bezrobocie uważane jest przez ogromną większość dotkniętych nim osób za katastrofę życiową. Wpływa na to nie tylko wyraźne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej, ale także nasilanie się stresów wynikających z braku poczucia własnej wartości, użyteczności, lęku o przyszłość, utraty dotychczasowej pozycji w środowisku lokalnym, w rodzinie oraz utraty poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Bezrobocie staje się czynnikiem wpływającym na wzrost patologii społecznej. Wśród nasilających się zachowań patologicznych, związanych z bezrobociem, najczęściej występuje alkoholizm, chuligaństwo i kradzieże. Masowe bezrobocie prowadzi do istotnego pogorszenia warunków życia całych społeczności lokalnych. Brak pracy lub zatrudnienia w sposób szczególnie negatywny wpływa na ekonomiczną funkcję rodziny. Zarobkowa działalność członków rodziny zostaje ograniczona. Bieżące dochody to tylko jeden z elementów materialnych warunków egzystencji rodziny. Ograniczenie możliwości materialnego zabezpieczenia członków rodziny wywiera ogromny wpływ na funkcję opiekuńczo-wychowawczą.

Klub Radnych PO ponowić naszą interpelację składaną na przełomie roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego mającego na celu wsparcie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia. Chciałabym przytoczyć najważniejsze tezy tego wystąpienia: Klub Radnych PO postuluje powołanie Zespołu zadaniowego mającego na celu wsparcie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia. Do pracy w nim proponujemy zaprosić przedstawicieli Urzędu Miasta w Elblągu, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosł Różnych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli banków oraz instytucji oświaty. Proponujemy wyjść ponad obowiązki wynikające z ustawy i poza Powiatową Radą Zatrudnienia stworzyć zespół o szerszym zakresie zadań. Biorąc pod uwagę rangę problemu bezrobocia, w pracach tego zespołu powinni również czynnie uczestniczyć przedstawiciele wszystkich klubów politycznych naszej Rady. Temat bezrobocia należy traktować priorytetowo, ponad podziałami.

Zadaniem zespołu powinno być wspólne określenie najważniejszych problemów związanych z bezrobociem oraz ustalenie kierunków działania w następujących obszarach:

• Kształtowania wiedzy, umiejętności i motywacji wśród mieszkańców zgodnych z kierunkami rozwoju i potrzebami lokalnego rynku.

• Budowa sieci partnerstwa lokalnego na rzecz edukacji dla dorosłych.

• Zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i informacji zawodowej.

• Stworzenie dogodnych warunków do zmiany zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji.

• Zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji na rynku pracy.

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz organizowanie wsparcia dla grup szczególnego ryzyka.

• Aktywizacja zawodowa młodzieży.

• Czynny i aktywny udział organizacji pozarządowych i samopomocowych w działaniach na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, osób bezrobotnych i innych osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

• Rozwój instrumentów wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz istniejących Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

• Wsparcie szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla rozpoczynających działalność gospodarczą i MSP

• Opracowanie i wdrożenie instrumentów rynku pracy adresowanych do inwestorów utrzymujących i tworzących nowe miejsca pracy

• Wypracowanie systemu wsparcia psychologicznego dla bezrobotnych

• Aktywny system działalności pracowników socjalnych – profilaktyka przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu

• Wspieranie organizacji pozarządowych kreujących postawy aktywności społecznej w tym postawy przedsiębiorczości oraz tworzących nowe miejsca pracy

• Doskonalenie systemu kształcenia ustawicznego (samorządowego i/lub prywatno-publicznego). • Badanie losów i karier absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół zawodowych.

Wiemy, że poprzednie władze Elbląga planowały powołanie takiego zespołu na przełomie kwietnia i maja, jednak z wiadomych powodów nie doszło do realizacji zamierzeń. Uważamy za zasadne podjęcie decyzji w możliwie najszybszym terminie z uwagi na rangę problemu. Jeżeli nasza inicjatywa nie spotka się z poparciem PiS (tak jak miało to miejsce poprzednio) wnioskujemy o opracowanie w trybie pilnym przez Prezydenta Miasta strategii ograniczania bezrobocia w Elblągu.

Maria Kosecka

18
7
oceń tekst 25 głosów 72%