› inwestycje miejskie
17:05 / 22.08.2012

Miasto zabezpieczy przed powodzią prawy brzeg rzeki Elbląg

Miasto zabezpieczy przed powodzią prawy brzeg rzeki Elbląg

fot. elblag.net

Nawet 30 milionów złotych może kosztować przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg. Prace, które obejmą swoim zakresem m.in. rejon podtapianych regularnie ulic Panieńskiej, Zagonowej i Dojazdowej, rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Obecnie trwa przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja realizowana w ramach dużego projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg”, została podzielona na dwie części.

Pierwsza obejmuje przebudowę systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg, od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta (okolice ul. Mazurskiej). Zakres prac przewiduje budowę w tym rejonie jednej pompowni wód opadowych, zbiornika retencyjnego (pompowego), budowę i przebudowę rowów melioracyjnych R-1 i R-2 o łącznej długości ok. 840 m, a także budowę trzech przepustów na rowie R-1.

Druga część zadania, która obejmuje rejon od rzeki Fiszewki (przy moście wzdłuż drogi S7) do mostu w Alei Wyszyńskiego, stanowi dużo większy zakres rzeczowy. Do wykonania jest umocnienie prawego brzegu rzeki Elbląg na odcinku od ujścia rzeki Kumieli do mostu drogowego w ciągu ul. Tysiąclecia. Ponadto przewidziano budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, zbiorczej w kwartale ograniczonym ulicami Tysiąclecia, Panieńską i Fabryczną oraz kwartale pomiędzy ulicą Dojazdową i brzegiem rzeki Elbląg wraz z nowymi wylotami kanalizacji do rzeki i przepompowniami wód deszczowych i roztopowych.

Miasto do końca 2013 r. zamierza wykonać zabezpieczenie prawego brzegu rz. Elbląg, budując na odcinku ok. 1,2 km wał przeciwpowodziowy ziemny i ściankę szczelną, stalową z oczepem żelbetowym. Ważnym zadaniem będzie budowa czterech pompowni dla wód opadowych (jednej o wydajności ok. 500 l/s i trzech o wydajności ok. 180 l/s) wraz z zagospodarowaniem terenu, wzdłuż linii brzegowej rz. Elbląg oraz budowa i montaż elementów Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej.

Ponadto w rejonie ulic: Panieńska, Zagonowa, Dojazdowa, Rybna, Malborska i Fabryczna, zbudowana i przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości ok. 3,3 km. Po jej wykonaniu, odtworzone zostaną nawierzchnie dróg na wspomnianych ulicach. Wraz z ich remontem zaplanowano przebudowę istniejącej infrastruktury – kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, kolidującej z nową siecią kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu tej inwestycji, mieszkańcy rejonu ulic Panieńskiej i Dojazdowej, najbardziej dotkniętych podtopieniami wywołanymi cofką rzeki Elbląg, nie będą musieli się już bać o swój dobytek. Zastosowane rozwiązania zabezpieczą rejon objęty projektem  przed zalaniem wodami cofającymi się z rzeki przez system kanalizacji deszczowej, przy wysokim wzniesieniu wód w rzece Elbląg oraz umożliwią w tym okresie bezproblemowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do odbiornika.

Projektowany system kanalizacji deszczowej umożliwi grawitacyjny odpływ wód deszczowych do rzeki Elbląg, w okresie niskich i średnich stanów wzniesienia. W okresie wysokich stanów wzniesienia, wyloty grawitacyjne zostaną odcięte bezobsługowo przez zamontowane klapy zwrotne, a odpływ wód deszczowych będzie prowadzony w sposób wymuszony przez projektowane cztery pompownie.

Zainteresowani wykonawcy do 1 października mają czas na złożenie swoich ofert. Prace ruszą z chwilą podpisania umowy z wybraną firmą, a zakończą się do końca grudnia 2013 r.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

Tereny SSE nad rz. Elbląg zostaną zabezpieczone przed powodzią

03.01.2013

Z początkiem marca tego roku rozpocząć się ma przebudowa systemu przeciwpowodziowego  prawego brzegu rzeki Elbląg. Rozbudowane i zmodernizowane zostaną...