› bieżące
11:12 / 20.01.2014

Miasto zapłaci a EUH-E wykształci nauczycieli

Miasto zapłaci a EUH-E wykształci nauczycieli

fot. Konrad Kosacz

Według naszych informacji, Urząd Miejski rozpocznie już wkrótce wysyłanie wytypowanych nauczycieli przedszkolnych na studia o kierunku gimnastyki korekcyjnej. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna już uruchamia taki kierunek.

- Sprawdźcie taką informację. Miasto będzie już wkrótce wysyłało nauczycieli z przedszkoli na studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele otrzymają dofinansowanie tych studiów. Tymczasem EUH-E szybko uruchamia taki kierunek. Jak sądzicie, gdzie pójdą na studia nauczyciele? Do Gdańska? Do Torunia? Pewnie, że skorzystają z oferty elbląskiej uczelni – pisze nasz Czytelnik. – Miasto na każdego nauczyciela wyda 1000 zł dofinansowania.

W tej sprawie zwróciliśmy się o komentarz do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Poniżej odpowiedź Ratusza:

- Elbląski samorząd corocznie przeznacza środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwestie dofinansowania reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982r. Nr 3 poz. 19 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430).

Jednym z kierunków priorytetowych miasta na 2014 rok jest gimnastyka korekcyjna, w związku powyższym nauczyciele chcący podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie będą mogli otrzymać dofinansowanie do studiów. Poza tym od 1 września 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), która wprowadziła m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Od 1 września tego roku samorządy w całej Polsce zobligowane są do ustalenia nowych stawek opłat. Nie mogą one wynosić więcej niż 1 zł za godzinę. W sytuacji gdy przedszkola nie mogą pobierać dodatkowych opłat od rodziców np. za dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w Elblągu, władze miasta podjęły decyzję o dofinansowaniu studiów podyplomowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej, aby wykorzystać potencjał nauczycieli elbląskich przedszkoli podnosząc ich kwalifikacje w tym zakresie. Takie rozwiązanie sprawi, że samorządowe przedszkola zapewnią optymalne warunki dla rozwoju dzieci.

Tymczasem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ogłasza do końca lutego 2014 roku, nabór na dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Program przewiduje realizację przedmiotów biomedycznych, fizjoterapeutycznych, edukacji prozdrowotnej m.in. z kinezjologii i metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz metodycznych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Studia umożliwiają prowadzenie tego typu zajęć w ramach działalności gospodarczej. Studia mają charakter kwalifikacyjny, adresowane są do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne (osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym licencjackim lub magisterskim).

- Czy to przypadek, że w tym momencie, gdy Urząd Miejski zaczyna wysyłać nauczycieli na takie studia, EUH-E natychmiast uruchamia taki kierunek? – dodaje nasz Czytelnik.

Warto dodać, że o wsparcie elbląskich przedszkoli interpelował radny Robert Turlej na jednej z sesji Rady Miasta jeszcze w ubiegłym roku.

- W myśl nowej ustawy rodzice nie będą już płacić za dodatkowe zajęcia swoich dzieci, które od tej pory powinien opłacać samorząd. Niestety dotacja z budżetu państwa prawdopodobnie wystarczy jedynie na opłacenie zajęć określanych mianem wyrównywania szans czyli np. za logopedię czy gimnastykę korekcyjną. W związku z powyższym celowe wydaje się dodatkowe finansowe wsparcie elbląskich przedszkoli z budżetu miasta. Przez ostatnie lata wizerunek wielu przedszkoli uległ zmianie. Pojawiły się nowe place zabaw, monitoring a także, co najważniejsze zmniejszeniu uległa opłata stała. Dlatego też dobre zmiany powinny być kontynuowane. Zwracam się z prośbą o wygospodarowanie środków w budżecie miasta na dofinansowanie elbląskich przedszkoli celem finansowania organizacji zajęć dodatkowych - mówił radny Robert Turlej.

6
1
oceń tekst 7 głosów 86%