› bieżące
07:15 / 02.10.2013

Nagrody Prezydenta Elbląga. Maria Kosecka proponuje zmiany

Nagrody Prezydenta Elbląga. Maria Kosecka proponuje zmiany

fot. Konrad Kosacz

Uważam sprawy bezpieczeństwa za priorytetowe, proponowane zmiany zmierzają w kierunku zagwarantowania należnej pozycji w corocznym uhonorowaniu zasłużonych osób czy też instytucji również w tej dziedzinie – interpeluje radna Maria Kosecka.

Bezpieczeństwo jest wartością fundamentalną i nadrzędną zajmującą jedno z najwyższych miejsc w hierarchii potrzeb człowieka. Bezpieczeństwa nie cenimy ze względu na nie samo, ale dlatego, że zapewnia i gwarantuje nam inne cenne walory, stanowi środek do osiągnięcia bądź zachowania innych wartości np. życia, zdrowia, sukcesu itp.

Na bazie własnych doświadczeń mogę stwierdzić, że zagwarantowanie obywatelom bezpieczeństwa jest o wiele prostsze do osiągnięcia przy zaangażowaniu możliwie jak największej ilości osób z różnych środowisk. Mądra władza to taka władza która wsłuchuje się w potrzeby swoich mieszkańców i stara się je zaspokajać. A jednocześnie swoją mądrość czerpie z mądrości otoczenia. Chciałabym z całą stanowczością zaakcentować, że poprawa bezpieczeństwa publicznego w wymiarze lokalnym jest możliwa do przeprowadzenia tylko przy współdziałaniu jak największej ilości osób.

Bezpieczeństwo w aspekcie lokalnym winno stać się kluczowym elementem wyznaczania kierunków strategicznych działań władz samorządowych. Ten fakt nie wynika już z prostego wniosku, że bezpieczeństwo posiada pierwszorzędne znaczenie w hierarchii potrzeb ludzkich, lecz ze świadomej polityki, która dostrzega w nim walory pragmatyczne. Władze lokalne, odwołując się do bogatego spektrum możliwości prawnych i organizacyjnych, bezpieczeństwo obywateli utożsamiać muszą z ich jakością życia. Kluczowym wyzwaniem jest, aby idea partycypującej, otwartej i zaangażowanej wspólnoty lokalnej nie została zastąpiona przez rodzaj porządku opartego na karaniu i wymaganiu. Wcielenie idei jednostki - obywatela jest najlepszym gwarantem porządku publicznego i bezpieczeństwa. Obywatel zaangażowany i uczestniczący w zarządzaniu bezpieczeństwem lokalnym i władza - partner, trafnie odczytująca potrzeby społeczne, to optymalny model współpracy.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wprowadzenie do Regulaminu Przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Elbląga zmiany polegającej na dopisaniu w § 2 dodatkową dziedzinę: bezpieczeństwo publiczne. Jednocześnie proponuję dokonać aktualizacji tego lokalnego aktu prawnego poprzez zmianę w § 7 pkt.2 polegającą na zastąpieniu określenia Zarząd Miejski na Prezydent Miasta Elbląga.

Maria Kosecka


 

2
13
oceń tekst 15 głosów 13%