› zagrożenia i utrudnienia
11:38 / 09.01.2018

Nie obyło się bez mandatów. Elbląski patrol antysmogowy w akcji

Nie obyło się bez mandatów. Elbląski patrol antysmogowy w akcji

W związku z trwającym okresem grzewczym Straż Miejska przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

Aby zapobiegać negatywnym oddziaływaniom wszechobecnego smogu na nasze zdrowie i środowisko, na terenie miasta Elbląga zintensyfikowane zostały działania kontrolne w ramach „patroli antysmogowych” prowadzonych przez strażników miejskich, wspomaganych przez policjantów. 

Kilka ważnych informacji dla mieszkańców:
Podstawy prawne do przeprowadzania kontroli – art. 379 Ustawy z dnia 2 
kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r., poz. 519) – upoważnienie Prezydenta Miasta.

Uprawnienia patrolu antysmogowego:
- wstęp wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz. 6.00 – 22.00 na pozostały teren,
-   przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
-  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalania stanu faktycznego,
-  żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Patrol podejmując działania kontrolne może:
-   wejść do kotłowni i sprawdzić czy nie ma w niej śmieci przygotowanych do spalania,
-   zajrzeć do pieca i zweryfikować, czy nie są w nim spalane śmieci,
-   sprawdzić, czy śmieci przekazywane są odpowiednim służbom,
-   wykonać dokumentację fotograficzną.
Obowiązki kontrolowanego:
-   kontrolowana osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą obowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli, 
-   złożyć niezbędne wyjaśnienia w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa. 

Sankcje karne:
-  spalanie odpadów jest wykroczeniem określonym w art. 191 Ustawy o odpadach, i zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł. W przypadku wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. 
-   udaremnianie lub utrudnianie kontroli jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W takim przypadku postępowanie prowadzi policja lub prokuratura. 

Przyjmowanie zgłoszeń:
-  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu – całodobowo 7 dni w tygodniu, tel. 55 239-30-40,
-  Straż Miejska w Elblągu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 21.00, tel. alarmowy 986, 55 239-30-34.
Organy i instytucje współdziałające:
-  Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, Straż Pożarna, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarządcy Nieruchomości, środki masowego przekazu. 

Uzgodnienia z Policją:
-  w każdym przypadku odmowy poddania się kontroli, Komenda Miejska Policji w Elblągu podejmie czynności sprawdzające,
-  planowane wspólne patrole policjantów ze strażnikami miejskimi w zależności od potrzeb,
-    po godzinie 22.00 czynności kontrolne podejmowane będą przez policję,
-  koordynatorem działań kontrolnych patroli antysmogowych jest Straż Miejska w Elblągu. 

W poniedziałek 8 stycznia strażnicy skontrolowali kilka mieszkań w rejonie Parku Traugutta i sprawdzili czym mieszkańcy palą w piecach. Dwie osoby zostały ukarane mandatem karnym, ponieważ spalały płyty wiórowe. 

Od 1 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. strażnicy miejscy przeprowadzili 78 interwencji dotyczących spalania odpadów i wystawili 12 mandatów karnych za to wykroczenie. 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%