› dzieci i rodzina
12:42 / 30.07.2012

Nie stać Cię na podręczniki dla dziecka? Możesz ubiegać się o pomoc

Nie stać Cię na podręczniki dla dziecka? Możesz ubiegać się o pomoc

fot. www.edupage.org

Choć wakacje dopiero na półmetku, warto już teraz zorientować się, na jaką pomoc mogą liczyć najuboźsi uczniowie. Do 31 sierpnia br. rodzice uczniów klas I-IV elbląskich szkół podstawowych, I klas ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jak również starać się o doraźną pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego lub stypendium szkolnego. Poniżej przedstawiamy warunki ubiegania się o pomoc.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2012
Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 351 zł) – dotyczy klas II-IV SP oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych,
b) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 504 zł) – dotyczy klas I Szkół Podstawowych;
c) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz I klasy ponadgimnazjalnej) - nie dotyczy klas I Szkół Podstawowych;
d) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników:
Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek należy złożyć do 31 sierpnia 2012 roku w , w szkole do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013. Wniosek jest do pobrania w sekretariatach szkół lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.umelblag.pl 
 
Wniosek winien zawierać:
dane osobowe dziecka: imię nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców,
informację o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć  - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie o wysokości dochodów;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów nie spełniających kryteriów dochodowych – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Dofinansowanie zakupu podręczników
Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV w elbląskich szkołach podstawowych, I klasach szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), kosztu zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy.
 
Zwrot kosztów zakupu wynosić będzie:
 • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej
Do kwoty 180 zł
 • dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej
Do kwoty 210 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas gimnazjalnych
Do kwoty 325 zł
 
 • dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum;
 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).
Do kwoty 352 zł
 
Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), lub rachunek, paragon, bądź oświadczenie o zakupie podręczników.    
UWAGA:
W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko z Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury VAT na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.
Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.
 
„Pomoc materialna w roku szkolnym 2012/2013 r.”
Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Elbląg przysługuje w formie:
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
 
Stypendium szkolne wypłacane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 351 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 
 • bezrobocie, 
 • niepełnosprawność, 
 • ciężka lub długotrwała choroba, 
 • wielodzietność, 
 • alkoholizm lub narkomania, 
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
 • gdy rodzina jest niepełna. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do 15 września 2012 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń. Pedagodzy szkolni wprowadzają dane i przekazują wnioski drogą elektroniczną za pomocą platformy www.eped.pl do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
 
W przypadku:
 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, 
 • kolegiów pracowników służb społecznych, 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2012 roku.
 
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane. 
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych ,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy miasta Elbląg.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie); 
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami). 
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach
o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądźw przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.
 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej (www.eped.pl) lub w szkole na terenie Gminy Miasto Elbląg. 
 
Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
 
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej, 
 • kradzieży z włamaniem, 
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia 
 • innych, szczególnych okoliczności 
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 91,00 złotych = 455 złotych). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.
 
3
0
oceń tekst 3 głosów 100%