› rozwój i edukacja
12:51 / 14.06.2013

Nie stać Cię na podręczniki dla dziecka? Skorzystaj z programu "Wyprawka szkolna"

Nie stać Cię na podręczniki dla dziecka? Skorzystaj z programu

Do 4 września br. rodzice uczniów klas I-III oraz klas V elbląskich szkół podstawowych, II klas ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 456 zł) -€“ dotyczy klas II-III, V SP oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych,
b) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł) -dotyczy klas I SP,
c) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I- III, V szkoły podstawowej oraz II klasy ponadgimnazjalnej),
d) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, o których mowa w punkcie a),b) oraz c), nie dotyczy uczniów z klas IV i VI szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas I, III i IV szkół ponadgimnazjalnych, ze względu na to, iż pomoc obejmuje tylko te klasy, w których prowadzone jest nauczanie w oparciu o nową podstawę programową. (Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych)

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w szkołach oraz na stronie: www.eped.pl

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%