› wywiady
11:04 / 20.02.2012

Nowe przepisy o OC. Co teraz?

Nowe przepisy o OC. Co teraz?

Od 11 lutego 2012 r. obowiązują przepisy nowej ustawy o ubezpieczeniu OC dla właścicieli samochodów. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów. Co nowe przepisy oznaczają dla kierowców wyjaśnia Marta Majkowska, Kierownik Działu Obsługi Ubezpieczeń w Volkswagen Bank Polska S.A.

Jakie zmiany odczują kierowcy, którzy będą ubezpieczać samochody według nowych przepisów?
Marta Majkowska: Nowa ustawa reguluje m.in. kwestię wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela, podwójnego ubezpieczenia OC lub zbycia pojazdu. Nowe przepisy wskazują, że kierowca powinien złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej, ale, co bardzo istotne, bez rygoru nieważności. Zatem właściciele samochodów mogą przekazywać ubezpieczycielowi oświadczenia woli i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia w różnych formach: ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

Czyli w praktyce od 11 lutego kierowcy już nie muszą wypowiadać umów na piśmie?
MM:
Pomimo wprowadzonych zmian, nie każdy zakład ubezpieczeń był w stanie uruchomić od 11 lutego br. możliwość telefonicznego składania wypowiedzeń. Rozwiązania takie są kosztowne i czasochłonne. W dalszym ciągu najbezpieczniejszą formą dla właściciela pojazdu jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC na piśmie. Pisemne wypowiedzenie może być złożone przez ubezpieczonego przesyłką listową, faksem lub osobiście w zakładzie ubezpieczeń, oddziale albo w agencji ubezpieczeniowej. Zgodnie z przepisami nowej ustawy, w przypadku przesyłki listowej wiążąca jest data nadania jej na poczcie, a nie jak dotychczas, data dostarczenia do zakładu ubezpieczeń. Jest to zmiana zdecydowanie na korzyść ubezpieczonych. Nie zmieniają się natomiast przepisy, w przypadku przesyłki wypowiedzenia za pośrednictwem prywatnego kuriera – w tym przypadku liczy się data otrzymania oświadczenia przez zakład ubezpieczeń lub agenta.

Jakie dane powinny się znaleźć na pisemnym wypowiedzeniu, aby było ważne?
MM:
Wypowiedzenie OC powinno zawierać:
nazwę i adres Zakładu Ubezpieczeń,
numer wypowiadanej polisy,
dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko i adres),
dane pojazdu, który był przedmiotem ubezpieczenia (marka, model, numer rejestracyjny),
podpis wypowiadającego.

Jakie znaczenie ma nowelizacja przepisów dla agentów ubezpieczeniowych?
MM:
Od 11 lutego br. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC będzie można składać także
u agentów ubezpieczeniowych. Pomimo tego, że bieg terminu danej sprawy rozpoczyna się w dniu złożenia wypowiedzenia przez ubezpieczonego u agenta, to należy pamiętać, że w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie otrzyma od agenta informacji o wypowiedzeniu na czas, konsekwencje odczuje sam ubezpieczony. Nowe przepisy nakładają na agencje obowiązek przesyłania wypowiedzeń, rezygnacji, zawiadomień i próśb od klientów do zakładów ubezpieczeniowych jak najszybciej.

Co się dzieje, gdy właściciel pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC u nowego ubezpieczyciela, nie wypowiadając poprzedniej umowy?
MM:
W przypadku, gdy klient zawrze umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń, a nie wypowie poprzedniej, umowa ubezpieczenia automatycznie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy. W takiej sytuacji, posiadacz pojazdu ma możliwość wypowiedzenia wznowieniowej automatycznie umowy w dowolnym momencie. Składka zostanie wtedy obliczona do dnia wypowiedzenia umowy.

Czy nowelizacja przepisów dotyczy również sytuacji, w której następuje zmiana właściciela pojazdu?
MM:
Tak. Posiadacz pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu może wypowiedzieć umowę OC ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, aż do czasu zakończenia okresu ubezpieczenia. Umowa OC ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta lub listownie, a nie jak dotychczas, po 30 dniach od nabycia pojazdu. W przypadku niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy OC, zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki OC, począwszy od dnia nabycia pojazdu, z uwzględnieniem przysługujących zniżek lub obciążających zwyżek.

Zmieniają się również obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń w przypadku klientów, których umowy zostały przedłużone automatycznie. Jak taką sytuację regulują obowiązujące od niedawna przepisy?
MM:
Zgodnie z nową ustawą, w przypadku zawarcia automatycznie wznowionej umowy OC, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od jej obowiązywania. W następnym roku właściciele pojazdów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia OC według nowych przepisów, będą otrzymywać od zakładu ubezpieczeń wiążącą ofertę przedłużenia polisy OC na kolejne 12 m-cy. Ubezpieczyciele mają możliwość przesyłania informacji o ubezpieczeniu w postaci przesyłki listowej lub mailowej, jeżeli przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC klient wyraził zgodę na składanie oświadczeń w formie elektronicznej.

Jak ocenia Pani takie rozwiązanie z perspektywy właścicieli samochodów?
MM:
Ma ono swoje zalety i wady. Z jednej strony – klienci będą w ten sposób otrzymywać przypomnienie o konieczności wypowiedzenia umowy i o skutkach braku takiego wypowiedzenia, jednak z drugiej strony – będą zasypywani informacjami o ubezpieczeniu, ponieważ ofertę ubezpieczenia OC otrzymają od zakładu ubezpieczeń, a także od agenta, który w poprzednim roku wystawił polisę. Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek przesłania informacji, a agenci nadal będą intensywnie zabiegać o klientów. Nowelizacja nowej ustawy rozwiązuje problem podwójnego ubezpieczenia OC, co niewątpliwie jest ogromną zaletą dla klientów.

 

źródło: carfocus.pl

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%