› bieżące
10:52 / 25.01.2013

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

Od lipca br. obowiązywać będzie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Nad ustawą wciąż jeszcze pracują posłowie i chociaż nie wszystko jest ustalone, ponieważ nie znamy nawet stawek, jakie będą nas obowiązywały, to na pewno wiemy, że w nowych zasadach opłaci się segregowanie odpadów.

1.  Dlaczego zmieniają się zasady gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarki odpadami ma za zadanie zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci, tak by odpadów niesegregowanych było jak najmniej. Nowe przepisy mają przybliżyć nas do standardów unijnych w tym zakresie.

2.  Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?
Zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

3.   Jakie nieruchomości zostały objęte systemem?
Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców Elbląga oraz:

1) placówki dydaktyczno-oświatowe (przedszkola, szkoły, uczelnie, ośrodki szkolno-wychowawcze, bursy, internaty, akademiki, itp.)

2) placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, itp.)

3) żłobki

4) placówki pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, domy opieki, hospicja, itp.)

5) placówki kultu religijnego (kościoły, klasztory, plebanie, itp.)

6) obiekty handlowe, handlowo-usługowe i usługowe

7) obiekty użyteczności publicznej (urzędy, banki, obiekty kultury i sportu, itp.)

8) hotele, hostele, motele, pensjonaty

9) ogrody działkowe.

System nie obejmuje m. in. zakładów produkcyjnych, terenów zielonych w tym cmentarzy oraz targowisk.

4.  Czy aktualnie obowiązująca umowa na wywóz odpadów sama straci ważność po 30 czerwca 2013 r.?

Do 30 czerwca 2013 r. obowiązują stare zasady. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013 r. należy ją rozwiązać zgodnie z okresem wypowiedzenia wskazanym w warunkach umowy w taki sposób, aby przestała obowiązywać po 30 czerwca.

5.  Kto zapewni pojemniki na odpady (w tym do selektywnej zbiórki)?

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, leży po stronie właściciela nieruchomości. Istnieje również możliwość, że pojemniki będzie można nabyć, dzierżawić lub najmować od firmy, która zajmie się odbiorem odpadów.

6.  Jaka będzie metoda naliczania wysokości opłaty?

Istnieją 4 warianty:

-     od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość × stawka

-     od ilości zużytej wody z danej nieruchomości × stawka

-     od powierzchni lokalu mieszkalnego × stawka

-     od gospodarstwa domowego.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie przewiduje wybór pierwszej z wyżej wymienionych metod.
W przypadku nieruchomości niezamieszkanych opłata  będzie zależała od pojemności pojemnika z odpadami.
Natomiast w przypadku nieruchomości, które są w części zamieszkane i w części niezamieszkane, opłatę stanowić będzie suma opłat obliczonych oddzielnie dla części zamieszkanej i niezamieszkanej.

7.  Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Ustali ją Rada Miejska w formie uchwały.

8.  Od czego zależy stawka opłaty?

Przy określaniu jej wysokości będzie brana pod uwagę:

a)     liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

b)     ilość wytwarzanych na trenie gminy odpadów komunalnych;

c)     koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługę administracyjną tego systemu.

9.  Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Tak. Rada Miejska określi niższe stawki za segregowane odpady.

10. Czy będzie nadzór czy faktycznie segregowane są odpady, zgodnie z deklaracją?
Tak. Firma odbierająca odpady będzie obowiązana informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie.

11. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?
Jeżeli zostanie stwierdzone, że odpady nie są segregowane, zostanie nałożona na właściciela nieruchomości wyższa opłata.

12. Kto będzie ponosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od kiedy należy ją uiszczać?

Opłatę miesięczną uiszczać należy począwszy od 1 lipca br. Podstawą do  jej naliczenia będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą obowiązani są składać właściciele nieruchomości. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.

13. Na co będzie przeznaczona uiszczana opłata?

Będzie pokrywać wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu, czyli:

a)     odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b)     tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c)     obsługi administracyjnej systemu.

14. Kto musi złożyć deklarację i gdzie?

Musi ją złożyć każdy właściciel nieruchomości. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązek ten leży po stronie zarządcy/administratora nieruchomości wielolokalowej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel i obowiązany jest złożyć deklarację indywidualnie.
Deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim.

15. Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Rada Miejska, w drodze uchwały, wskaże termin do kiedy będzie trzeba złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Co się stanie, jak nie złożę deklaracji w terminie?

Prezydent określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

17. Kto będzie pobierał opłatę za gospodarowanie odpadami?

Opłata składana będzie do Urzędu Miejskiego.

18. Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Projekt uchwały Rady Miejskiej, w tej sprawie, przewiduje opłatę miesięczną.

19. Jakie są konsekwencje, jeśli nie będę płacił za odpady?

W takim przypadku Prezydent Miasta określi wysokość zaległości z tytułu opłaty.

20.  Czy mieszkaniec może zaopatrzyć się w jakikolwiek pojemnik, czy musi on spełniać jakieś konkretne wymagania co do koloru, oznakowania, wielkości itp.?

Dokładna charakterystyka pojemników na odpady zawarta jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, www.elblag.eu, w zakładce Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

21. Czy będzie weryfikacja informacji zamieszczonych w deklaracji?
Tak. Podane w deklaracji informacje będą podlegały kontroli. Każdy składający deklarację złoży oświadczenie, że znane mu są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

22.   Jaka będzie częstotliwość odbioru zebranych selektywnie odpadów?
Częstotliwość odbioru odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rodzaj odpadu

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej szeregowej

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
(wielolokalowej)

Nieruchomości, na których nie  zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Odpady zmieszane lub odpady pozostałe po segregowaniu Co najmniej 1 raz w tygodniu Co najmniej 2 razy w tygodniu Co najmniej 1 raz w tygodniu
Opakowania ze szkła Co najmniej 3 razy w miesiącu Co najmniej 3 razy w miesiącu Co najmniej 3 razy w miesiącu
Papier i makulatura Co najmniej 1 raz w tygodniu Co najmniej 2 razy w tygodniu Co najmniej 1 raz w tygodniu
Opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu, pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe Co najmniej 2 razy w tygodniu Co najmniej 2 razy w tygodniu Co najmniej 2 razy w tygodniu
Odpady zielone ulegające biodegradacji Co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada Co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada Co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada


23.  Jak rozwiązać technicznie przypadek, gdy wspólnoty mają wspólną wiatę śmietnikową? Jedna chce segregować, druga nie?

a) naliczona zostanie opłata zadeklarowana przez wspólnotę, ale z chwilą stwierdzenia, że odpady nie są segregowane przez część mieszkańców (w pojemnikach znajdują się plastiki, szkło, itp.), co zostanie zgłoszone przez firmę wywozową. Naliczona zostanie wtedy opłata za wywóz odpadów niesegregowanych (tj. wyższa),

b)  z  punktu widzenia ekonomicznego każda wspólnota, czy też spółdzielnia, dąży do możliwie maksymalnego obniżenia kosztów funkcjonowania. Skrajnym wydaje się być przypadek, gdy dwie wspólnoty posiadające wspólną wiatę śmietnikową będą miały odrębne zdania dotyczące sposobu gromadzenia odpadów.

24. Gdzie ustawić pojemniki, jeśli na nieruchomości nie ma miejsca?

Pojemniki powinny być ustawione na terenie nieruchomości, z której te odpady pochodzą. Powinny być łatwo dostępne dla nich oraz firmy odbierającej odpady. Nie mogą też powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i innych osób. Jeżeli nie ma możliwości ustawienia pojemnika na odpady na terenie swojej nieruchomości, dopuszcza się usytuowanie go na innej, po uzgodnieniu  z jej właścicielem i firmą odbierającym odpady.

25. Jakie usługi wliczone są w cenę opłaty?

Przy określaniu wysokości stawki będzie brana pod uwagę:

d)    liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

e)    ilość wytwarzanych na trenie gminy odpadów komunalnych;

f)     koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługę administracyjną tego systemu.

26. Jeśli płacę, to każdą ilość odpadów gmina ma obowiązek odebrać?
Tak. Niezależnie jaką ilość mieszkańcy będą mieli do wywozu, tyle firma odbierająca odpady będzie zobowiązana odebrać. Rodzaj odpadów oraz częstotliwość ich wywozu określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg . Na początku funkcjonowania nowego systemu może być zauważalny znaczny wzrost odpadów (właściciele nieruchomości w ramach jednej opłaty będą chcieli oddać to, co zalegało przez wiele lat w piwnicach, pawlaczach, szafach; jednak z biegiem czasu powinno się  to unormować). Dzień wywozu odpadów z danej nieruchomości określi firma wywozowa.


27.  Kto będzie sprzątał odpady, które będą leżały obok pojemnika?

Za porządek wokół pojemników odpowiadają właściciele nieruchomości. Pojemność pojemników musi być dostosowana do przewidywanej produkcji odpadów. Wszelkie nie mieszczące się odpady powinny być wywiezione do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. , gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

28. Ile razy w roku będzie korygowana deklaracja?

Deklaracja musi zostać skorygowana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (np. w przypadku wyjazdu dzieci na studia czy za granicę). Deklaracja powinna być skorygowana do 14 dni od zaistniałej zmiany.

Źródło: Urząd Miejski

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%