› dzieci i rodzina
10:19 / 22.08.2012

Od 2013 roku becikowe nie dla wszystkich

Od 2013 roku becikowe nie dla wszystkich

fot. www.miastons.pl

Od przyszłego roku wprowadzone będzie kryterium dochodowe uprawniające do przyznania becikowego. Takie zmiany zawiera uzgodniony i skierowany pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych dotyczący przyznawania becikowego. Projekt ten przewiduje wprowadzenie kryterium dochodowego, od którego będzie uzależnione uzyskanie tego świadczenia w wysokości 1922 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kwota ta odpowiada wysokości progu podatkowego (85 528 tys. zł rocznie) dla rodziny trzyosobowej. Do końca tego roku, becikowe jest przyznawane wszystkim rodzicom niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Kryterium dochodowe wprowadzone zostanie od 1 stycznia 2013 roku i będzie obejmować te dzieci, które urodzą się po tej dacie. Wobec tego, jeżeli dziecko urodzi się jeszcze w 2012 roku, a rodzic złoży wniosek o przyznanie becikowego w następnym roku, to zostanie on rozpatrzony według aktualnie obowiązujących przepisów. 
 
Co trzy lata weryfikacja
Ponadto z projektu wynika, że co trzy lata będzie weryfikowany próg dochodowy, tak jak przy świadczeniach rodzinnych. W wyniku zmian budżet może zaoszczędzić ok. 40 mln zł rocznie. Szacuje się, że po wprowadzeniu nowych przepisów becikowe nie będzie przysługiwało na ok. 10 proc. urodzonych dzieci.
 
Obecnie świadczenie to przysługuje wszystkim rodzicom niezależnie od ich uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka i osiąganego dochodu. Zapomoga ta wynosi 1 000 zł.
 
Od stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi tzw. becikowego jest uzależnione od przedstawienia zaświadczenia, że mama dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Aby uzyskać becikowe młoda mama musi udać się na kontrolę do lekarza co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
 
Komu przysługuje becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł (na jedno dziecko) przysługuje matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu, niezależnie od osiąganych dochodów. Pisemny wniosek o wypłatę becikowe składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocyspołecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, lub od dnia objęcia opieką prawną lub przysposobienia dziecka. Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpoznania.
 
Kiedy nie przysługuje becikowe
- Jeśli wniosek zostanie złożone po upływie terminu
- Jeżeli matka dziecka nie pozostawała po opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu
- Jeżeli członkom rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej)
Dokumenty wymagane do wypłaty becikowego
- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
- dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka)
- oświadczenie o sposobie wypłaty
- Zaświadczenie lekarskie:
 
Od stycznia 2012 roku do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie (potwierdzające odbycie co najmniej 3 wizyt u ginekologa) jest wystawiane na specjalnym formularzu (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).
 
Podstawa prawna
- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%