› zdrowie i uroda
21:52 / 20.04.2018

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie

19 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której posłowie wyrażają zaniepokojenie niedostatecznymi wskaźnikami dotyczącymi szczepień w UE i postulują szereg działań na rzecz zwiększenia wskaźnika wszczepialności. 

Na uwagę zasługuje punkt 23. rezolucji, który godzi w konstytucyjną zasadę wolności poglądów wyrażoną w art. 54. Konstytucji RP (1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane...):

Parlament Europejski potępia rozpowszechnianie niewiarygodnych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z nauką informacji o szczepieniach, który to problem dodatkowo pogłębiają spory w mediach, pogoń za sensacją w mediach i słabe dziennikarstwo; wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania rozpowszechniania takich dezinformacji, do dalszego organizowania kampanii informacyjnych i uświadamiających mających na celu przywrócenie zaufania do szczepionek oraz do poprawy edukacji i dialogu, w szczególności z myślą o rodzicach, włącznie ze stworzeniem europejskiej platformy mającej na celu zwiększenie wyszczepialności i zapobieganie rozpowszechnianiu informacji wprowadzających w błąd;

Naszą uwagę zwróćił również również punkt 27, w którym Parlamet Europejski wzywa państwa członkowskie do dalszego rozwijania programów szczepień przeciwko wirusowi brodawczka ludzkeigo (HPV), do zbadania sposobów zwiększenia wyszczepialności oraz do zapobiegania innym rodzajom raka, np. dzięki rozszerzeniu programu szczepień na chłopców.

W punkcie 16. Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, by wszyscy pracownicy służby zdrowia posiadali niezbędne szczepienia oraz wzywa Komisję, aby zajęła się wskaźnikami szczepień u pracowników służby zdrowia.

W punkcie 32. Parlement Europejski wzywa Komisję i państwa członkowskie do przygotowania kompleksowego planu działania UE, który odniesie się do rosnącego problemu społecznego, jakim jest uchylanie się od szczepień. 

Rezolucja zachęca jednocześnie Komisję Europejską do wdrożenia ukierunkowanych inicjatyw dotyczących szczepień, takich jak „Europejski dzień szczepień przeciwko grypie”. Wskazuje cel wszczepialności na bardzo wysokim poziomie 75%, który został wcześniej ustanowiony w zaleceniach Rady Eurpejskiej dotyczących grypy sezonowej.... 

Posłowie zwrócili uwagę, że cena pełnego pakietu szczepień dla jednego dziecka, nawet przy uwzględnieniu najniższych cen światowych, wzrosła pomiędzy 2001 a 2014 rokiem 68 razy. Pragną walczyć z tym trendem poprzez realizowanie wspólnych zakupów (zamówień).

W dokumencie przygotowanym przez Parlament Europejski zupełnie pomija się temat zwiększającego się problemu powikłań poszczepiennych, znacznego pogorszenia stanu zdrowia dzieci, jak również głos wielu niezależnych autorów przedstawiających badania naukowe mocno sceptyczne wobec przymusu szczepień i wskazujące na niebezpieczeństwa z tym związane (niepożądane odczyny poszczepienne - NOP-y). Parlament Europejski nie zauważa, że przyczyną rezygnacji wielu rodzciów ze szczepień swoich dzieci jest narastający problem powikłań poszczepiennych (tzw. NOP-ów). Zamiast wziąć w obronę rodziców, przygotowuje rezolucję, która ma zamknąć usta w debacie na ten temat. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego to mówiąc w telegraficznym skrócie zajęcie stanowiska, wyrażenie poglądu Parlamentu Europejskiego na daną sprawę. Warto podkreślić, że rezolucja nie ma charakteru dokumentu prawnie wiążącego.

Pełny tekst rezolucji Parlementu Europejskiego, która została przyjęta 19 kwietnia.

 

Poniżej materiał wideo ze spotkania z prof. dr hab. Dorotą Majewską. Jest to zapis bardzo interesującej konferencji "Szczepienia – XXI wiek", która odbyła się 26 sieprnia 2017 roku w Warszawie.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Powiązane artykuły

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie. Dziś głosowanie

19.04.2018 komentarzy 9

Dzisiaj, 19 kwietnia ma odbyć się głosowanie nad Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w...