› bieżące
15:06 / 14.11.2013

PO wygrywa głosowanie. Zamiany działek nie będzie

PO wygrywa głosowanie. Zamiany działek nie będzie

fot. Marcin Pszczółkowski

Klub radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiany działek pomiędzy miastem a Grzegorzem Wołoszczakiem. Radny Robert Turlej, wnioskując o zdjęcie tego projektu, wskazywał iż nie wszystko jest w tej sprawie jasne.

Radny Robert Turlej, przedstawiając stanowisko klubu radnych PO, wnosił o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Jak wskazał, nie wszystko w tej uchwale jest jasne.

- Działki miejskie są bardzo atrakcyjne, szczególnie ta przy ul. Suwalskiej. Nie wiadomo czy taka operacja będzie dla miasta korzystna. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad – mówił radny Robert Turlej.

Wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej poparło 17 radnych miejskich. Tym samym projekt tej uchwały został zdjęty z obrad sesji.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, Grzegorz Wołoszczak jest właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Wiązowej oraz współwłaścicielem części do nieruchomości gruntowej. W uchwalonym w dniu 26 czerwca 2008 r. „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część I w Elblągu” ww. grunty położone są w jednostce planistycznej 03-5 KDD i 03 -7 KDD – tereny dróg publicznych. W związku z przeznaczeniem ww. gruntów pod drogi publiczne, jej właściciel wystąpił do Prezydenta Miasta Elbląg z roszczeniem o ich wykup przez Gminę Miasto Elbląg.

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości może żądać od gminy m.in. wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja tego roszczenia może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości zamiennej.

W zamian za przeniesienie na Gminę Miasto Elbląg prawa własności ww. nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny, właściciel zaproponował przeniesienie na jego rzecz prawa własności, niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo – Centrum część B w Elblągu” pod funkcję sakralną Kościoła rzymsko-katolickiego. Ww. teren stanowi jedną działkę budowlaną, na której w ramach ustalonej funkcji mogą być realizowane: kościół, dom parafialny, dom zakonny, kaplice oraz urządzenia pomocnicze jak parking, garaże, plac zgromadzeń, itp. W toku prowadzonych negocjacji uzgodniono, iż cena netto nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Olchowej i ul. Wiązowej będzie równa wartości prawa własności określonego przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości dla celu sprzedaży na kwotę 435 000 zł., a powiększona o należny 23% podatek VAT w kwocie 100 050 zł, wyniesie 535 050 zł.

Cena wykupu ww. nieruchomości przez Gminę Miasto Elbląg zostanie skompensowana z ceną nabycia przez Grzegorza Wołoszczaka prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Suwalskiej w kwocie 385 050,27 zł brutto oraz należnością na rzecz Gminy Miasto Elbląg z tytułu niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 1c w kwocie 150 000 zł. W związku z tym, iż cena nieruchomości zamiennych przekracza kwotę 300.000 zł, stosownie do § 3 pkt. 1 zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasto Elbląg oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, na dokonanie ich zamiany wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.
 

12
8
oceń tekst 20 głosów 60%