› bieżące
10:23 / 28.02.2013

Podano informacje dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w referendum

Podano informacje dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w referendum

14 kwietnia odbędzie się referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. Poniżej prezentujemy informacje przesłane przez Urząd Miejski dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w nadchodzącym referendum.

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych:

Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, głosować korespondencyjne mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być dokonany przez wyborcę niepełnosprawnego ustnie, pisemnie, telefaksem lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: - nazwisko i imię, - imię ojca, - datę urodzenia, - numer ewidencyjny PESEL, - oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców miasta Elbląg, - adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu do poniedziałku 25.03.2013 roku do godz. 15.30:

  • pod numerami telefonów: 55 / 239-34-74, 55 / 239-34-76
  • nr fax 55 / 239-33-39
  • adres e-mail dso@umelblag.pl lub relido@umelblag.pl


Wyborca niepełnosprawny, który do 25.03.2013 r. zgłosi prawidłowo zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma wyłącznie do rąk własnych pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem referendum.


Informacja Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie możliwości głosowania w referendum lokalnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej w Elblągu przez pełnomocnika.

Informuję, że na podstawie art.54 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Osobą, która również może głosować za pośrednictwem pełnomocnika jest wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która jest wpisana do stałego rejestru wyborców miasta Elbląga. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta lub innym pracownikiem Urzędu upoważnionym przez Prezydenta.

Aby udzielić pełnomocnictwa należy zgłosić taki zamiar najpóźniej do czwartku 04.04.2013 r. do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 55 239-34-73, 55 239-34-74 lub 55 239-34-76


Informacja Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie możliwości głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek może być dokonany przez wyborcę niepełnosprawnego, najpóźniej 14 dni przed dniem referendum, ustnie, pisemnie, telefaksem lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: - nazwisko i imię, - imię ojca, - datę urodzenia, - numer ewidencyjny PESEL, - numer obwodu głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu do wtorku 2 kwietnia 2013 roku do godz. 16.30:

  • pod numerami telefonów: 55 / 239-34-74 lub 55 / 239-34-76
  • nr fax 55 / 239-33-39
  • adres email dso@umelblag.pl lub relido@umelblag.pl


W dniu referendum obwodowa komisja ds. referendum wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji nakładki na karty.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%