› policja
11:05 / 31.08.2013

Policjanci edukują uczniów w sprawach zagrożeń

Policjanci edukują uczniów w sprawach zagrożeń

fot. UM Elbląg

Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Berkovitsa (Bułgaria) realizuje projekt pn. "Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regionalne.

Partnerami lokalnymi po stronie polskiej są: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W ramach projektu zostanie opracowana strategia działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży oraz procedury postępowania.

Cele szczegółowe projektu:
- utworzenie koalicji (organ prowadzący szkoły, szkoły i policja) na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży w szkołach,
- wypracowanie długofalowej współpracy profilaktyczno-wychowawczej pomiędzy samorządem, szkołami i policją (skuteczne reagowanie i ograniczanie zjawisk patologii społecznych - narkomanii, alkoholizmu, przemocy, prostytucji itp.)
- wypracowanie procedur postępowania (jednolite, spójne i efektywne działanie, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży), - podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, wytworzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych
wzmocnienie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń
- wypracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń, - zwiększenie oddziaływania szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją
- zmniejszenie ilości czynów karalnych popełnianych na terenie szkoły, ograniczenie przemocy i przestępczości, lepsze rozpoznanie negatywnych zjawisk, wzrost wykrywalności przestępstw
- obniżenie poziomu strachu i agresji wśród uczniów oraz kadry nauczycielskiej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole, - uświadomienia społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im, pobudzenia inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
- wzrost prestiżu szkoły i policji wśród uczniów

Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim od 01.08.2013 do 31.07.2015. Całkowita wartość projektu 45 000 EUR, z czego kwota dofinansowania wynosi 38750 EUR.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 1