› bieżące
07:30 / 08.02.2017

Policzą bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego

Policzą bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego

fot. archiwum elblag.net

W nocy z 8 na 9 lutego br. na terenie Elbląga zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Prezydent Elbląga zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o wsparcie w badaniu poprzez przekazywanie informacji nt. pobytu osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 55 239 30 40, e-mail: mczk@umelblag.pl). Pozyskanie informacji o pobycie osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych, tj. parkach, pustostanach, klatkach schodowych, piwnicach oraz innych miejscach, pozwoli na zaktualizowanie map grupowania się, bądź przebywania osób bezdomnych.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych może być też dobrą okazją do udzielenia bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym (zwłaszcza tym znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania (funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej w Elblągu). Apelujemy do mieszkańców, aby nie przechodzili obojętnie obok problemu bezdomności i alarmowali, gdy taka osoba potrzebuje pomocy, jak również informowali służby o osobach, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać, bądź nie mają schronienia.

Ogólne wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania

Zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych:

 noclegownie; · schroniska dla osób bezdomnych; · ogrzewalnie; · domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; · ośrodki interwencji kryzysowej; · specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; · szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia; · zakłady karne, areszty śledcze; · izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne; · pustostany, domki na działkach, altany działkowe; · miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.; · inne miejsca.

Określenie liczby osób bezdomnych

Aby zdiagnozować liczbę osób bezdomnych należy zsumować: 1) liczbę osób bezdomnych spędzających noc z 8 na 9 lutego 2017 r. w placówkach noclegowych, 2) liczbę osób bezdomnych spędzających noc w tzw. miejscach „niemieszkalnych" (ogródki działkowe, parki itp.), poza placówkami instytucjonalnymi. W pierwszym przypadku należy policzyć osoby bezdomne, które spędzą noc z 8 na 9 lutego 2017 r. we wszystkich placówkach noclegowych na badanym terenie.

Definicja osoby bezdomnej

W trakcie badania należy uwzględnić definicję osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy - za osobę bezdomną uważa się: „...osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania".

Inaczej mówiąc, w tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

1) nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony) 2) nie jest zameldowana na pobyt stały 3) jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania" jest w szczególności: · lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych; · lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku; · lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych zameldowanych tam osób.

Osobą bezdomną jest natomiast osoba, która zamieszkuje placówkę noclegową dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownię itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Osobą bezdomną jest także osoba mieszkająca poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, np. na klatce schodowej, na dworcu, na działce itp. (przy czym w obu w/w przypadkach spełniony musi być warunek, że osoba nie ma możliwości zapewnić sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym).

Bezpośrednia pomoc osobom bezdomnym w trakcie realizacji Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest okazją dotarcia do miejsc grupowania się osób bezdomnych na danym terenie oraz umożliwi udzielenie bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom bezdomnym należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.

Łukasz Mierzejewski, Biuro Prasowe Urzędu Miejskego

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%