› bieżące
15:35 / 04.06.2024

Pozytywna ocena dla miejskiego programu rewitalizacji

Pozytywna ocena dla miejskiego programu rewitalizacji

fot. UM Elblag

„Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku” został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie i uchwałą Zarządu Województwa wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

To bardzo ważna informacja. Ujęcie Gminnego Programu Rewitalizacji w wykazie jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie unijne dla uprawnionych podmiotów z terenu miasta w działaniu 12.1 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Podmiotami mogącymi wnioskować o dofinansowanie działań z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji – oprócz samorządu i jego jednostek organizacyjnych – są: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pierwszy konkurs dla działania 12.1 zaplanowany został na sierpień 2024 r. Instytucją organizującą nabór oraz odpowiedzialną za przyjmowanie i ocenę projektów jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%