› bieżące
10:29 / 16.01.2013

Pracujesz naukowo? Weź udział w projekcie "Kobieta Matką Wynalazków"

Pracujesz naukowo? Weź udział w projekcie

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” ogłasza III edycję projektu "Kobieta Matką Wynalazków", w ramach którego odbędą się warsztaty dla pracownic naukowych, podczas których zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. przygotowywania biznesplanów, badań potrzeb rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu naukowego i przygotowywania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców/inwestorów. Fundacja "FIKA" podaje trzy najbliższe terminy: 8-11 lutego Warszawa, 22-25 lutego Warszawa, 8-11 marca Olsztyn.

Projekt „Kobieta Matką Wynalazków” to cykl szkoleń i warsztatów skierowany do Pań, które zamierzają komercjalizować wyniki badań naukowych, wprowadzać nowe technologie na rynek i poznać zagadnienia związane z biznesem oraz własnością intelektualną. Uczestniczkami warsztatów mogą zostać pracownice naukowe i naukowo dydaktyczne Szkół Wyższych, Instytutów Naukowych PAN, Instytutów Badawczych, Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw). Uczestniczki projektu muszą być w trakcie prowadzenia badań naukowych i muszą być zatrudnione na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę (weryfikacja zaświadczenia od pracodawcy – jako załącznik, opis prowadzonych badań – jako część opisowa formularza zgłoszeniowego).
 
Zastosowane zostaną kryteria pierwszeństwa. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą zaproszone kobiety – pracownice naukowe w wieku do 35 roku życia (włącznie), posiadające wyniki prac badawczych mogących stanowić przedmiot komercjalizacji. O przyjęciu do uczestnictwa w projekcie decyduje uzyskana liczba punktów z oceny merytorycznej i termin zgłoszenia.
 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń spełniających wymagania formalne, rekrutacja, zgodnie z regulaminem może zostać zawieszona.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (wymienionymi w Regulaminie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kmw.fika.olsztyn@gmail.pl, listownie lub dostarczyć osobiste do biura projektu w Olsztynie 10-274 przy ul. Tarasa Szewczenki 1. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważany jest dzień otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej, data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wypełnionego i podpisanego formularza do biura projektu.
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj
1
0
oceń tekst 1 głosów 100%