› biznes
21:40 / 05.12.2018

Przekop Mierzei Wiślanej. Jest decyzja środowiskowa. Co zawiera?

Przekop Mierzei Wiślanej. Jest decyzja środowiskowa. Co zawiera?

fot. archiwum Elblag.net

5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie po 27 listopada wyda decyzję kończącą postępowanie w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Wcześniej wystąpiła do pięciu organów o wydanie opinii i uzgodnień w sprawie realizacji tej inwestycji. Odbyły się także konsultacje społeczne. Inwestor, czyli Urząd Morski, czekał na wydanie wyżej wymienionej decyzji środowiskowej. Dziś, 5 grudnia, decyzja została podpisana, w związku z czym Urząd będzie mógł złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, a następnie wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie zezwolenia na budowę nowej drogi wodnej.

Jak wskazuje RDOŚ w Olsztynie:

W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań. Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków (wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieneim konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich), które muszą być spełnione podczas realizacji oraz eksploatacji inwestycji. Poniżej opisujemy jedynie niektóre z nich. 

Zobowiązano, aby przed przystąpieniem do prac ziemnych i czerpanych wykonać badania ferromagnetyczne w obrębie inwestycji w celu określenia możliwości wystąpienia w osadach Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej zagrożeń w postaci pozostałości amunicji po działaniach wojennych, niewybuchów, niewypałów, pojazdów itp.

Decyzja zobowiązuje do tego, aby w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji zastosować sprzęt pogłębiarski wyposażony w czerpaki lub ssaki ograniczające tworzenie się zawiesiny, tj. wyposażone w klapy zamykające czerpaki lub w przypadku pogłębiarek ssących – głowice z przysłonami. 

Zobowiązano także do tego, aby przy prowadzeniu prac czerpanych i podczysczeniowych, w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się zawiesiny osadowej w toni wodnej, stosować przysłony rozwieszone na obszarze prowadzenia robót, tzw. kurtyny.

Urobek ma być pompowany za pośrednictwem rurociągów na sztuczną wyspę o powierzchni około 181 ha, która ma być zagospodarowana celem utworzenia siedlisk lęgowych ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych.

Zobowiązano do przeniesienia roślinności szuwarowej o powierzchni około 3,16 ha z planowanego toru wodnego w miejsca, gdzie naturalnie pojawią się w nim ubytki. Ma to zapobiec zredukowaniu powierzchni roślinności wynurzonej na terenie Zalewu Wiślanego. Ponadto w wyniku budowy sztucznej wyspy na jej obwodzie ma powstać pięciokilometrowy pas szuwaru, co ma dodatkowo powiększyć pulę potencjalnych siedlisk do zasiedlenia przez ptactwo.

Decyzja zobowiązuje aby w okresie od  marca do 31 sierpnia zaniechać prac czerpalnych i podczyszczeniowych na rzece Elbląg – ze względu na okres tarłowy większości gatunków ryb oraz okres lęgowy ptaków. Ponadto w okresie od 1 września do 30 listopada (okres migracji zastępującej węgorza) prowadzenie prac na rzece Elbląg dopuszczalne będzie wyłącznie w ciągu jasnej części doby, tj. od wschodu do zachodu słońca. 

Decyzja przewiduje lokalizację w najwęższym miejscu kanału 4 pochylni służących jako wyjście awaryjne dla zwierząt. To nie wszystko. Zobowiązuje bowiem ponadto do wykonania 7 zejść (pochylni) dla zwierząt w umocnieniu brzegu rzeki Elbląg (po obu jego stronach).

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem konfliktów planowanej inwestycji z obszarem Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 uznano, że po zastosowaniu środków minimalizujących nie będzie wiązała się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na cele, przedmioty ochrony i integralność tego obszaru.

– zapisano w dokumencie. 

Pełna treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Powiązane artykuły

Przekop Mierzei. RDOŚ w Olsztynie po 27 listopada wyda decyzję kończącą postępowanie

14.11.2018 komentarzy 4

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie po 27 listopada wyda decyzję kończącą postępowanie w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Wcześniej...