› bieżące
07:21 / 04.10.2013

Przybywa żłobków i miejsc dla dzieci. Jak jest w Elblągu?

Przybywa żłobków i miejsc dla dzieci. Jak jest w Elblągu?

W 2012 r. funkcjonowało 926 placówek opieki nad małymi dziećmi. Ponad połowę żłobków utworzyły gminy. Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z realizacji ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lata 3 w latach 2011-2012, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dwuletni okres obowiązywania ustawy zaowocował wzrostem liczby instytucji zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, liczby miejsc w ww. placówkach oraz liczby dzieci w nich przebywających. Z danych resortu wynika, że o ile na koniec 2010 r. w 246 gminach funkcjonowało 511 placówek, w tym 392 żłobki i 119 oddziałów żłobkowych, o tyle w 2011 r. do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wpisanych było już 571 placówek (523 żłobki i 48 kluby).

W 2012 r. w 324 gminach funkcjonowało już 926 placówek (791 żłobków, 105 klubów dziecięcych i 30 dziennych opiekunów). Najwięcej placówek opieki nad małymi dziećmi na koniec 2012 r. miały gminy w województwach: śląskim (27 proc. gmin), opolskie (24 proc.), dolnośląskie (20 proc.), pomorskie (20 proc.).

Najmniej miały województwa świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie. Wzrosła również liczba miejsc - w 2010 r. żłobki i oddziały żłobkowe dysponowały 32,5 tys. miejsc, natomiast w 2012 r. liczba ta wynosiła ok. 40 tys. (wzrost o ok. 23 proc.).

Zwiększyła się też liczba dzieci przebywających w placówkach z ok. 33,6 tys. w 2010 r. do 39,3 tys. w 2012 r. Ponad połowę (52 proc.) żłobków utworzyły gminy, 40 proc. - osoby fizyczne, 8 proc. - osoby prawne i jednostki nieposiadajace osobowości prawnej. Prawie 74 proc. zarejestrowanych żłobków otrzymywało dotacje z gmin. MPiPS podaje, że wzrasta liczba niań zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na koniec 2012 r. zarejestrowano ich 9,1 tysiąca. Jak przypomina resort, przepisy ustawy stworzyły warunki do rozwoju zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3, aby ich rodzice i opiekunowie mogli kontynuować pracę zawodową.

Opieka nad dziećmi do lat 3 jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego lub nianię. Każda z tych form musi spełniać funkcję wychowawczą, opiekuńczą oraz edukacyjną. Zdaniem ministerstwa należy podejmować działania zwiększające liczbę instytucji opieki nad małymi dziećmi. W dalszym ciągu przeszkodą w zakładaniu ww. placówek są bariery wynikające z niejednolitego stosowania przez inspektoraty sanitarne przepisów sanitarnych i budowlanych.

- Utrudnienia wynikają ponadto z niewystarczających środków finansowych oraz braku chęci współpracy gmin z podmiotami niepublicznymi. Konieczna jest kontynuacja dofinansowywania kosztów funkcjonowania miejsc opieki nad małymi dziećmi i zwiększanie środków finansowych na ten cel - konkluduje MPiPS.

W Elblągu aktualnie funkcjonują 3 żłobki zabezpieczając 325 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3:

Żłobek Miejski Nr 2 Elbląg ul. Adama Asnyka 4 - liczba miejsc 85;
Żłobek Miejski Nr 4 Elbląg ul. Zajchowskiego 1 - liczba miejsc: 90;
Filia Żłobka Miejskiego Nr 4 ul. Chopina 10 - liczba miejsc: 50;
Żłobek Miejski Nr 5 Elbląg ul. Kalenkiewicza 25 - liczba miejsc: 100.

W stosunku do ilości miejsc z roku 2011 (260 miejsc), w roku 2012 przybyło dodatkowych 65 miejsc (żłobek nr 4 – 5 miejsc; filia żłobka nr 4 - 50 miejsc; żłobek nr 5 – 10 miejsc), dzięki udziałowi miasta w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Z ostatnich danych wynika, że w placówkach brakuje aktualnie miejsc dla ok. 90 dzieci.

Uwzględniając ruchy dzieci w ciągu roku (zapisy i wypisy), liczba dzieci oczekujących jest wielkością płynną, ponieważ jeżeli rodzice rezygnują ze żłobka, na bieżąco przyjmowane są dzieci z list oczekujących. Ponadto aktualnie zgodnie z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych na terenie miasta funkcjonują: jeden żłobek i dwa kluby dziecięce, prowadzone przez osoby fizyczne, zabezpieczając 63 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.
 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%