› rozwój i edukacja
09:46 / 25.02.2016

Ruszy konkurs na wsparcie rodzin

Ruszy konkurs na wsparcie rodzin

W poniedziałek zostanie ogłoszony konkurs z RPO 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego, w którym na dofinansowanie przeznaczono niemal 21 mln zł. Do połowy marca można też składać oferty w otwartych konkursach z rozwoju turystyki i inicjatyw młodzieżowych.

Na 29 lutego zaplanowano ogłoszenie konkursu „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym“. W puli jest 20 mln 800 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech następujących form wsparcia: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin, organizacja grup samopomocowych i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, asystentura dla opuszczających zakłady karne i bezdomnych powracających do rodziny, wspieranie: rodzinnych form pieczy zastępczej, ofiar przemocy domowej, umiejętności społecznych rodzin wykluczonych, organizacji pomocy sąsiedzkiej i usług wolontariackich oraz usługi mające wzmacniać więzi rodzinne. Nabór rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl/

Organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań samorządu województwa. 17 marca upływa termin składania ofert w programie wsparcia inicjatyw młodzieżowych oraz zadaniu „Wsparcie procesu certyfikacji jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach w oparciu o system kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Gościnne»“. Na pierwsze zadanie przeznaczono 30 tys. zł, na drugie – 20 tys.

 

Więcej szczegółów pod adresem:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/Otwarte_konkursy_ofert/

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%