› rozwój i edukacja
07:37 / 24.03.2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – terminy w roku 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – terminy w roku 2018

Trwa kolejna edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2017-2019.

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), składają wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach Programu organy prowadzące szkoły mogą zakupić następujące pomoce dydaktyczne:

 1. tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 2. tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 3. projektor,
 4. projektor ultrakrótkoogniskowy,
 5. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 6. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe dla szkoły może być udzielone w maksymalnej wysokości 14 000 zł. Organy prowadzące zapewniają wkład własny dla każdej szkoły w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3500 zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17500 zł (wsparcie finansowe 14000 zł + wkład własny 3500 zł).

Rodzaj wkładu własnego określa § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Harmonogram na rok 2018:

 • szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie do 15 kwietnia 2018 r.
 • organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewody do 30 kwietnia 2018 r.

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe przesyłają wnioski zawierające:

 1. listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie,
 2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
 3. oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie,
 4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
 5. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie.

Wnioski podpisane przez organ prowadzący należy przesłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

oraz w wersji elektronicznej na adresy: dczlapinski@ko.olsztyn.pl oraz kgawronska@ko.olsztyn.pl.

Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.

Organy prowadzące szkołę niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dołączają również dokumentację potrzebną do sporządzenia umowy (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/aktualny KRS/kserokopię dowodu osobistego).

Przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej. Nieuzyskanie w poprzednim roku wsparcia finansowego uprawnia organ prowadzący do ponownego złożenia wniosku.

W przypadku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wypełnienia zapisów § 5 i § 6 ww. rozporządzenia.

Harmonogram realizacji Programu dostępny jest pod adresem: men.gov.pl

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niepełne lub złożone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Do pobrania:

1) Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie „Aktywna tablica” – LINK
2) Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę – LINK
3) Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe – LINK
4) Lista najczęściej pojawiających się pytań – wkrótce.

Kontakt:
Dariusz Człapiński, dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533
Karina Gawrońska, kgawronska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%