› inwestycje drogowe
15:11 / 19.10.2012

Skanska do 2018 r. będzie opiekować się "berlinką"

Skanska do 2018 r. będzie opiekować się

fot. elblag.net

Ponad 24 mln zł kosztować będzie przez najbliższe 6 lat utrzymanie drogi krajowej nr S22 z Elbląga do granicy państwa w Grzechotkach. GDDKiA w Olsztynie rozstrzygnęła niedawno przetarg na to zadanie w systemie "utrzymaj standard". Do 2018 r. za kompleksowe utrzymanie „berlinki”, a więc m.in. sprzątanie, odśnieżanie czy drobne remonty drogi, odpowiadać będzie firma Skanska S.A.

Wprowadzony przed dwoma laty na polskich drogach system „utrzymaj standard”, okazał się najbardziej efektywnym i najtańszym ze wszystkich dotychczas występujących modeli utrzymania dróg. Dotychczas wyróżniano dwa modele utrzymania dróg. Pierwszy tradycyjny, polegał na tym, że zarządca drogi wykonywał wszelkie czynności utrzymaniowe własnymi siłami. Drugi to tzw. mieszany, który obowiązuje na większości dróg krajowych. Zakłada on zlecenie części zadań na zewnątrz w ramach oddzielnych przetargów, a resztę prac zarządca drogi wykonuje własnymi siłami w ramach posiadanych sił i środków. Zamawiający zleca do wykonania zakres prac wg zidentyfikowanych potrzeb i możliwości finansowych.

System „utrzymaj standard” sprawdził się już wcześniej na trasie S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski, a teraz jest testowany m.in. na trasie A2 Konin - Dąbie oraz obwodnicy autostradowej Wrocławia. W modelu tym firmy opiekujące się trasą muszą same zapewnić sobie materiały i sprzęt, drogę patrolują co 2 godziny w dzień i 4 w nocy, mają 4 godziny na likwidację wyboju w drodze czy uzupełnienie znaków drogowych. Zamawiający jedynie kontroluje utrzymanie ustalonych standardów.

Za niedotrzymanie limitów czasowych wykonawcy grożą kary finansowe. W tym systemie utrzymanie kilometra trasy S3 kosztuje 240 tys. zł miesięcznie. W systemie mieszanym, gdzie GDDKiA wykonuje część prac, utrzymanie kilometra autostrady A2 biegnącej przez województwo opolskie kosztuje 270 tys. zł.

Pod koniec czerwca tego roku olsztyński oddział GDDKiA, ogłosił przetarg na utrzymanie w tym systemie drogi krajowej nr S22, na odcinku od węzła „Wschód” w Elblągu (bez węzła) do granicy państwa w Grzechotkach, wraz z obiektami inżynierskimi, drogami dojazdowymi i całą infrastrukturą drogową. Swoje oferty zgłosiło 11 firm. Najdroższa opiewała na 66 mln zł, najtańsza na 24,2 mln zł. Tę ostatnią złożyła Skanska S.A. z Warszawy i to ta oferta we wrześniu została wybrana jako najkorzystniejsza.

GDDKiA podpisze z firmą Skanska umowę na utrzymanie „berlinki” do 1 października 2018 r. W jej zakres wejdzie zarówno utrzymanie letnie, jak i zimowe drogi, za które wykonawca otrzymywać będzie zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne.

W zakres letniego utrzymania wejdzie m.in. utrzymanie nawierzchni, likwidacja ubytków, uzupełnianie poboczy, koszenie pasa drogowego, wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, utrzymanie w czystości znaków i słupków prowadzących oraz barier ochronnych zewnętrznych i w pasie dzielącym, utrzymanie oznakowania poziomego, wymiana uszkodzonych barier ochronnych, utrzymanie pełnej sprawności kanalizacji wraz pozostałymi elementami odwodnienia, utrzymanie, naprawa, uzupełnienie w przypadku kradzieży lub wymiana ogrodzenia drogi ekspresowej, bram i furtek, utrzymanie w czystości pasa drogowego (zbieranie śmieci, zwłok zwierząt), utrzymanie kamer i stacji meteo, uzupełnienie na bieżąco wyrw powstałych w poboczach i na skarpach, pielęgnacja zieleni przydrożnej, bieżące patrolowanie drogi.

Z kolei w zakres zimowego utrzymanie dróg (w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), wejdzie m.in. przygotowanie sprzętu i materiałów do zwalczania śliskości, ustawienie zasłon przeciwśnieżnych, odśnieżanie - usuwanie śniegu z wszystkich elementów drogi: jezdni, poboczy, chodników, obiektów mostowych, zatok autobusowych itp., zwalczanie śliskości zimowej na drogach, chodnikach, obiektach mostowych, zatokach autobusowych, wywóz śniegu z chodników, obiektów mostowych, prace porządkowe po sezonie zimowym.

Na potrzeby realizacji umowy, wykonawca będzie nieodpłatnie korzystał z obwodu utrzymania Wierzno Wielkie.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%