› bieżące
13:45 / 21.01.2014

Stanowisko ZNP w sprawie gender

Stanowisko ZNP w sprawie gender

Zasada równości i niedyskryminacji jest zasadą wynikającą z szeregu aktów prawnych w systemie prawa polskiego, w tym z najważniejszego - Konstytucji RP. Konstytucja, przede wszystkim w art.32 oraz art.33, wyznacza ramy prawne dla wszystkich podmiotów publicznych odnośnie zakazu dyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn.

Niezwykle istotne zapisy zawiera Kodeks Pracy oraz Ustawa z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania(DZ. U. Nr 254, poz.1700 ze zm.). Związki zawodowe jako jeden z podmiotów szeroko pojmowanego społeczeństwa zorganizowanego i strzegącego praw pracowniczych, są szczególnie wrażliwe na wszelkie przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji.

Dlatego w odpowiedzi na działania i wypowiedzi organizacji i osób pełniących funkcje publiczne, zawierające dyskryminujące stereotypy dotyczące płci /szczególnie w kontekście modnego ostatnio pojęcia „gender”, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie powołał Komisję ds. Równego Traktowania.

Jednocześnie powołał 16 Okręgowych Pełnomocników, których zadaniem jest promowanie równego traktowania, skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji, propagowanie większej równości płci w środowisku nauczycielskim. W kontekście gender ważne jest również inicjowanie zmian w sposobie i trybie wyboru przyszłej ścieżki zawodowej przez uczące i uczących się. Dlatego wychowanie/edukacja powinny przyczyniać się do wzmacniania w dziewczynkach i chłopcach poczucia niezależności, woli panowania nad własnym życiem, gotowości do wchodzenia w pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Małgorzata Sowicka
Pełnomocnik Okręgu Warmińsko -Mazurskiego
Członek Komisji ZG ZNP ds. Równego Traktowania

 

7
3
oceń tekst 10 głosów 70%