› bieżące
06:42 / 23.08.2013

Szykują się zmiany w polityce śmieciowej miasta

Szykują się zmiany w polityce śmieciowej miasta

fot. elblag.net

Na najbliższej sesji Rady Miasta, radni będą głosowali nad kilkoma zmianami dotyczącymi spraw wywozu śmieci na terenie Elbląga. Mają zmienić się stawki rozliczeniowe oraz terminy płatności za odbiór nieczystości. Ma być taniej i prościej.

Mieszkańcy miasta oraz radni miejscy wielokrotnie zgłaszali uwagi dotyczące sposobu rozliczania wywozu śmieci z terenu Elbląga. Przede wszystkim chodzi o stawki za odbiór nieczystości. Przygotowane projekty uchwał na najbliższą sesję mają to zmienić.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały do zmiany terminu rozliczenia za wywóz nieczystości, przyjęto, że opłata wnoszona będzie z dołu, bez wezwania organu, na rachunek Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie do 10-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Ustalone w niniejszej uchwale terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będą od dnia 1 września 2013 r.

Zmianie ulegają również przepisy dotyczące gabarytów pojemników na śmieci. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości, przy czym minimalna pojemność pojemnika musi uwzględniać niżej wymienione tygodniowe wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w § 8 Regulaminu. Dla nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie: jednorodzinnej - 60 l na każdego mieszkańca jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l w przypadku, gdy łączna liczba osób zamieszkałych nie przekracza 3 osób lub nie mniej niż jeden pojemnik 240 l jeżeli liczba osób zamieszkałych wynosi 4 lub więcej osób, wielorodzinnej (wielolokalowej) - 30 l na każdego mieszkańca przy częstotliwości opróżniania 2 razy w tygodniu.

Dla szkół, uczelni, przedszkoli, żłobków ośrodków szkolno-wychowawczych, dziennych placówek pomocy społecznej- 1,5 l na każdego ucznia/dziecko/wychowanka/pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l, dla obiektów handlowych i handlowo - usługowych - 12 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l, dla punktów handlowych poza obiektem (w tym targowiska) - 20 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l, dla obiektów gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l, dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, hurtowni, obiektów użyteczności publicznej (urzędy, banki, obiekty kultury i sportu itp.), placówek kultu religijnego (kościoły, klasztory, plebanie itp.), placówek służby zdrowia (gabinetów lekarskich, przychodni itp.) - 12 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l, dla szpitali, całodobowych placówek pomocy społecznej (domy opieki, domy pomocy społecznej, hospicja itp.) - 20 l na jedno łóżko, dla internatów, akademików, burs, hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, zajazdów itp. - 15 l na każde miejsce noclegowe, dla rodzinnych ogrodów działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od kwietnia do listopada każdego roku.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne dopuszcza się wspólne korzystanie z pojemnika/pojemników i punktu gromadzenia odpadów przez znajdujące się na nieruchomości obiekty o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku minimalna pojemność pojemnika wynika z sumy tygodniowych wskaźników nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Dopuszcza się w nieruchomościach mieszanych wspólne korzystanie właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą i mieszkańców z pojemników w punkcie gromadzenia odpadów. W takim przypadku minimalna pojemność pojemnika dla nieruchomości mieszanej wynika z sumy tygodniowych wskaźników nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych”.

Ustalenia te mają pośredni wpływ na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady objętych nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r. Opłaty te zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy j.w. mogą być bowiem ustalone tylko za pojemnik o określonej pojemności.

Obowiązkową deratyzację w Elblągu proponujemy wykonywać raz w roku od 1 kwietnia do 31 maja a w innych terminach w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby. Taki termin deratyzacji w miastach jest korzystny, bo pozwala zapobiegać rozmnażaniu się gryzoni w okresie wiosennym. Zmiany wychodzące naprzeciw wnioskom mieszkańców i właścicieli nieruchomości są zasadne. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg.

- Od początku obecnej kadencji Klub Radnych Platformy Obywatelskiej mówił o pilnej potrzebie zmian uchwał śmieciowych. Wskazywaliśmy problemy elbląskich działkowców a także lokalnych przedsiębiorców. Zmiany o których mówiliśmy zostały uwzględnione w projektach uchwał –komentuje projekt uchwały Robert Turlej, radny PO.

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%

Powiązane artykuły

Sposób na śmieci? Pojawiają się podziemne kosze na odpady

05.10.2013 komentarzy 6

W miastach pojawiają się alternatywne systemy gromadzenia odpadów komunalnych – samorządy inwestują w podziemne pojemniki na odpady. Urząd Miejski w...

Ustawa śmieciowa trafi do kosza? Trybunał Konstytucyjny to rozstrzygnie

11.10.2013 komentarzy 1

Prawdopodobnie na początku przyszłego roku Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy ustawa śmieciowa jest zgodna z konstytucją - poinformował prezes Trybunału...

Ustawa śmieciowa niezgodna z konstytucją. Samorządy czekają zmiany

14.10.2013

Ustawa śmieciowa zawiera przepisy, które są niezgodne z konstytucją - przyznali w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu Ewa Kopacz i zastępca...