› bieżące
15:54 / 01.04.2021

Trwa modernizacja elbląskiej oczyszczalni

Trwa modernizacja elbląskiej oczyszczalni

fot. UM Elbląg

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł. W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”.

W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Wśród obiektów przebudowywanych, znajduje się bioreaktor, który składa się ze zblokowanych i powiązanych ze sobą komór technologicznych, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania ścieków polegające na usunięciu ze ścieków związków węgla organicznego (redukcja do 98%) oraz związków biogennych tj. azotu i fosforu. Jeden z 3 ciągów bioreaktora (Ob. 10/1) zostanie poddany procesowi rozruchu jako jeden z pierwszych obiektów oczyszczalni.

W pierwszej części ciągu technologicznego bioreaktora wydzielono komorę predenitryfikacji KPDN, do którego doprowadzana jest cała ilość osadu powrotnego oraz część mechanicznie oczyszczonych ścieków. W KPDN, wyposażonej w mieszadło zatapialne średnioobrotowe, zachodzi wstępna denitryfikacja osadu powrotnego celem zmniejszenie ilości azotanów wprowadzanych do komory beztlenowej. Z komory KPDN osad z częścią ścieków odpływa do komory defosfatacji KDF, do której dopływa także pozostała część ścieków oczyszczonych mechanicznie. W komorze KDF, wyposażonej mieszadło zatapialne średnioobrotowe, w warunkach beztlenowych następują procesy biologicznego usuwania fosforu ze ścieków.

Z beztlenowej komory defosfatacji, ścieki kierowane są do komory denitryfikacji KD (anoksycznej). W warunkach niedotlenionych zachodzi proces redukcji azotanów do azotu gazowego. Każda komora denitryfikacji wyposażona jest w dwa mieszadła zatapialne wolnoobrotowe. Z komory denitryfikacji ścieki kierowane są do komory nitryfikacji KN (tlenowej), gdzie zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotu azotanowego. Każda komora nitryfikacji wyposażona jest w cztery aeratory powierzchniowe, które zapewniają tlen niezbędny do prawidłowego procesu nitryfikacji. W każdej komorze nitryfikacji zainstalowano dwa mieszadła pompujące odpowiadające za recyrkulację wewnętrzną osadu na początek komory denitryfikacji.

W strefie nitryfikacji wydzielono komorę zmienną KD/KN, gdzie zainstalowano zarówno mieszadła jak i system napowietrzania. Ta część reaktora może pracować jako komora denitryfikacji lub nitryfikacji w zależności od potrzeb.

Bioreaktor po przebudowie będzie wyposażony w monitoring podstawowych parametrów technologicznych oraz nowoczesny system sterowania zachodzącymi procesami biologicznymi.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%