› dzieci i rodzina
10:12 / 01.10.2012

Zasiłki z pomocy społecznej będą większe. Zmienia się kryterium dochodowe

Zasiłki z pomocy społecznej będą większe. Zmienia się kryterium dochodowe

1 października weszło w życie rozporządzenie w sprawie weryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 823). Przewiduje ono, że podwyższony zostaje próg dochodowy, którego spełnienie umożliwia korzystanie z pomocy społecznej. Wynosi on 456 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej 542 zł. W założeniach rządu jest objąć pomocą więcej osób ubogich. Czy tak się stanie? Wnioskując po tym, ile obecnie jest matek samotnie wychowujących dzieci i utrzymujących się z "najniższej krajowej", niewiele z nich będzie w stanie sprostać wymogom.

Najprostszy przykład...
Najniższa krajowa to jest obecnie 1500 zł brutto, co daje w zaokrągleniu 1111 zł z groszami netto. Podzielmy to na dwa (najlepsza opcja) - samotna matka plus dziecko, co daje nam 555 zł i już zasiłku nie dostaniemy, bo o 9 zł jest "bogatsi". Przy kolejnej podwyżce płacy minimalnej, która nastąpi niebawem, taka matka również nie załapie się na zasiłek, bo będzie bogatsza o kolejne 9 zł, co w sumie daje jej aż 18 zł dobrobytu, za który może dziecko ubrać i wyżywić.
 
Co ciekawe, taka podwyżka następuje po raz pierwszy od 2006 roku, bo mimo że wysokość kryteriów powinna być weryfikowana co trzy lata, to rząd trzy lata temu ze względów oszczędnościowych nie zdecydował się na ich podwyższenie. Teraz nie miał już innego wyjścia, ponieważ okazało się, że w czasie, który upłynął od poprzedniej waloryzacji, kwoty kryteriów stały się niższe od wysokości minimum egzystencji, czyli takiego poziomu dochodu, który umożliwia pokrycie niezbędnych do przeżycia wydatków, obejmujących głównie żywienie i opłaty na utrzymanie mieszkania. W praktyce oznaczało to, że osoby mające dochód na poziomie tego minimum, nie miały prawa do zasiłku z pomocy społecznej.
 
Wyższe progi, które będą obowiązywać co najmniej do września 2015 roku, spowodowały też podwyższenie wysokości niektórych świadczeń. Dotyczy to przede wszystkim zasiłku stałego, który przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego maksymalna wysokość wzrasta bowiem o 50 proc. sumy kwot, o które podwyższone są kryteria dochodowe. Zasiłek ten wynosi od tego miesiąca 529 zł, czyli o 85 zł więcej, niż było to jeszcze we wrześniu. Wyższy jest też dochód osiągany z jednego hektara przeliczeniowego, który służy ustaleniu wysokości dochodu osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego. On z kolei zmienia się o 25 proc. sumy kwot, o które podwyższono progi, i wynosi od października 250 zł.
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%