› bieżące
09:42 / 02.04.2013

Złóż ofertę i zorganizuj wakacje dla dzieci

Złóż ofertę i zorganizuj wakacje dla dzieci

Trwa ogłoszony przez Prezydenta Miasta Elbląg otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2013”. Mogą do niego przystąpić organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. Oferty będą przyjmowane do 12 kwietnia 2013 r.

Adresatami działań zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku są dzieci i młodzież miasta Elbląga. Zadanie obejmuje organizację dla nich wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, półkolonii. W czasie wypoczynku będę prowadzone działania edukacyjne, profilaktyczne, które będą kształtować w młodych ludziach postawy społeczne negujące spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – jako czynnik wpływający na zmniejszenie ryzyka występowania różnego rodzaju patologii społecznych. Termin realizacji zadania: czerwiec 2013 r. – sierpień 2013 r. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2013 r. w budżecie Miasta Elbląga na wsparcie zadania planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł. Oferty będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Elbląg, przy ul. Łączności 1 (pokój 100) do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu zawiera treść ogłoszenia konkursowego dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, w Ogłoszeniach Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/27306).

Oferty można konsultować w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego w Elblągu (tel. 55 239 30 22) lub u Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Elbląga, przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (tel. 55 239 34 49). Także w Centrum Organizacji Pozarządowych można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie konsultacji przygotowywanych ofert. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (55 649 12 93) lub e-mailowy (biuro@cop.elblag.pl).

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%