› bieżące
13:13 / 15.10.2013

Zmiany w opłatach za odpady

Zmiany w opłatach za odpady

fot. Konrad Kosacz

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że nastąpiły zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z treści uchwał podjętych przez Radę Miejską. Zmiany dotyczą zarówno terminu wnoszenia opłat, zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Elbląga oraz w zapisach deklaracji składanych przez mieszkańców.

Dotychczas obowiązujące terminy wnoszenia opłat:

- Do 25 – go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,

- W terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązujące od 1 września 2013 r. terminy wnoszenia opłat:

- Do 10 – go dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego opłata dotyczy,

- W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych pierwszą opłatę uiszcza się w terminie do 15 − go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,

- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie do 15 − go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Po drugie, zmianom poddano również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Wpływ na wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zmiana treści § 5 Regulaminu. Jest ona szczególnie istotna dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych takich jak: lokale handlowe i handlowo-usługowe, internaty, akademiki, bursy, hotele, hostele, pensjonaty, zajazdy itp. oraz rodzinnych ogrodów działkowych.

Zgodnie z nową treścią paragrafu „Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości, przy czym minimalna pojemność pojemnika musi uwzględniać niżej wymienione tygodniowe wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w § 8 Regulaminu”.

- dla obiektów handlowych i handlowo-usługowych – 12 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l;

- dla internatów, akademików, burs, hoteli, hosteli, pensjonatów, zajazdów itp. – 15 l na każde miejsce noclegowe;

- dla rodzinnych ogrodów działkowych – 10 l na każdą działkę w okresie od kwietnia do listopada każdego roku.

Po trzecie, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Elblągu zostały określone nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Uchwała przewiduje trzy wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Wzór deklaracji składany przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) – DOP-1;

2) Wzór deklaracji składany przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne) – DOP-2. Należą do nich: np. obiekty handlowe, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, placówki kultu religijnego itp.;

3) Wzór deklaracji składany przez właścicieli twz. nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – DOP-3.

Należy zauważyć, że nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawierają załączników: ZOP-1, ZOP-2, ZOP-3, które obowiązywały na dotychczasowych wzorach deklaracji. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się lokale użytkowe, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany podać w deklaracji liczbę lokali ogółem na nieruchomości, w tym liczbę lokali nie objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczbę lokali, na których nie powstają odpady komunalne. W przypadku tych ostatnich chodzi o liczbę lokali nieużytkowanych, czyli tzw. pustostanów.

W odniesieniu do kwestii związanej z naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również nastąpią duże zmiany. W przypadku kilku lokali użytkowych w danym budynku, opłata będzie mogła być naliczana ogółem dla wszystkich lokali użytkowych, a nie tak jak do tej pory odrębnie w stosunku do pojedynczego lokalu.

Poniżej wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Elblągu w dniu 29 sierpnia 2013 r. wprowadzających zmiany do nowego system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg: 1. UCHWAŁA NR XXIV/675/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 13 września 2013 r. poz. 2662).

Natomiast wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Elblągu w dniu 29 sierpnia 2013 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazany został poniżej:

1. UCHWAŁA NR XXIV/663/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 26 września 2013 r. poz. 2722);

2. UCHWAŁA NR XXI/666/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 8 października 2013 r. poz. 2803);

3. UCHWAŁA NR XXIV/662/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 8 października 2013 r. poz. 2802).

Treść powyższych uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/ w zakładce Akty prawne (Uchwały Rady Miejskiej).

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg udostępnione zostały na stronie www.umelblag.pl, w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

1
3
oceń tekst 4 głosów 25%

Powiązane artykuły