› bieżące
11:34 / 18.01.2012

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące domy mogą ubiegać się o zwrot części podatku VAT, zawartego w cenie materiałów budowlanych.

Dla kogo zwrot VAT-u
O zwrot części podatku VAT mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zakupiły materiały budowlane przeznaczone na:

  • budowę budynku mieszkalnego,
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego (lub jego części) na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remont budynku mieszkalnego lub lokalu niemieszkalnego.

Nie ma określonej dolnej granicy wydatków na materiały budowlane, teoretycznie więc możemy wystąpić o zwrot nawet w przypadku drobnego remontu. Warunkiem jest, aby wykonane prace znajdowały się w wykazie robót remontowych, zawartych w załączniku do ustawy Ministra Infrastruktury.

Ponadto nie możemy oczekiwać zwrotu całego podatku VAT. Wysokość zwrotu jest obliczana różnie w zależności od tego czy prowadziliśmy prace wymagające pozwolenia na budowę, czy nie. W przypadku prac remontowych (nie wymagających pozwolenia) – stawka zwrotu jest niższa. Dodatkowo określony jest górny limit zwrotu.
Aby ubiegać się o zwrot VAT, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym, zawierający, między innymi, informacje o budowie, wykaz faktur i obliczoną kwotę zwrotu. Wniosek nie może być składany częściej niż raz w roku (niezależnie od liczby prowadzonych inwestycji). Należy dołączyć do niego kopie:
- faktur na zakupione materiały,
- pozwolenia na budowę (jeśli prace tego wymagały)
- dokumentu poświadczającego tytuł prawny do budynku lub lokalu.

Wykaz materiałów budowlanych
Możliwością zwrotu VAT-u objęte są materiału budowlane, wyszczególnione w wykazie, opracowanym na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35). Wykaz obowiązuje od stycznia 2011 r. Znajdują się w nim materiały, na które do kwietnia 2004 r. obowiązywała 7% stawka VAT. Dlatego nie znajdziemy wśród nich, np. farb, czy mebli i niestety o zwrot podatku na te materiały nie możemy się ubiegać.
Materiały budowlane są ujęte w ponad 80 grup, z tym że niekoniecznie wszystkie produkty z danej grupy są objęte możliwością zwrotu podatku. W zamieszczonej poniżej tabeli te grupy oznaczone są skrótem „ex”, a wyjaśnienie znajduje się w opisie materiałów. Skrót PKWiU odpowiada klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Poz. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
1. ex 08.12.11.0 Piaski naturalne - wyłącznie piasek przeznaczony do celów budowlanych
2. 08.12.12.0 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
3. ex 16.10.10.0

Drewna przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane - wyłącznie:
- klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone z drewna tropikalnego;
- listwy dębowe do parkietów;
- deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego;
- listwy przyścienne z drewna liściastego;
- klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego

4. ex 16.10.21.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe - wyłącznie:
- tarcica podłogowa strugana z drewna iglastego;
- listwy przyścienne z drewna iglastego;
- kostka brukowa z drewna iglastego i liściastego, inna niż nasycona;
- drewno iglaste pozostałe nienasycone (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), inne niż: boazeria, tarcica podłogowa nasycona, listwy przyścienne nasycone;
- drewno liściaste nienasycone pozostałe, inne niż listwy i ramy do obrazów, boazeria;
- klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego (obrobione)

5. 16.22.10.0 Gotowe płyty podłogowe
6. 16.23.11.0 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
7. ex 16.23.20.0 Prefabrykowane budynki z drewna - wyłącznie budynki prefabrykowane mieszkalne
8. ex 17.24.11.0 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne - z wyłączeniem przezroczystych papierowych materiałów okiennych
9. ex 20.30.22.0

Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające - wyłącznie:
- kity szklarskie i kity budowlane uszczelniające;
- nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe na fasady, ściany wewnętrzne, sufity, itp.

10.  ex 20.52.10.0 Kleje - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu, przeznaczone do sprzedaży detalicznej

źródło: www.e-sciany.pl

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%